• فارسی
  • English

توضیحات کامیون باربری هندی

باید به کشوری هند بروید و به عنوان راننده کامیون در یک شرکت کار کنید. در ابتدای بازی باید کامیون هندی خود را انتخاب کنید و سپس منتظر محموله بارگیری شده در کامیون بار باشید. از بازی های شگفت انگیز کامیون و تجربه رانندگی لذت ببرید و چیزهای جدید را کشف کنید. محموله بارگیری شده را با احتیاط به محل نهایی برسانید، مواد بار را در جاده نیندازید. مسیر بازی آفرود برای کامیون های سنگین دشوارتر است.

بازی کامیون هندی ویژه تمام گروه های سنی طراحی شده است، از گرافیک اچ دی و انیمیشن سه بعدی لذت ببرید.

The description of Indian Driver Cargo Truck Game

Indian Truck Cargo Games:


Cargo truck game like a, you should go to a country like India and work as a truck driver in a company. At the beginning of the Indian truck game, you have to choose your Indian truck and then wait for the cargo loaded into the cargo truck. Enjoy the amazing truck games and driving experience and explore new things. Reach with the loaded cargo to the final place carefully, don’t drop any cargo materials on the road. The offroad game track is more difficult for heavy trucks. You have to choice to choose your lorry truck. You drive a real Indian truck simulator game. Driving an Indian cargo truck which is heavily loaded with cargo materials, is not an easy task for a real truck driver.

How To Complete Cargo Delivery Task:


The Indian truck game’s role is very simple, to derive the cargo truck very carefully and delivered the cargo materials to its destination without missing any loaded cargo. First, you should have a good grip on your hands on the steering wheel of the truck simulator and become an expert and skilled heavy cargo driver. Truck drivers have a limited time to reach the final place with heavy cargo. Indian truck offroad game, you will experience real-life road accidents offline. You also need to unlock the next level of the Indian truck game by completing the last one. Heavy truck games on narrow roads need balance on the steering and speed. In the beginning, your truck is need to load with the cargo materials. Lorry trucks have different colours and designs.

Heavy Cargo Truck Driver:


To complete the Indian truck task, the loaded cargo truck needs to reach the destination within the time and park the lorry truck very carefully. Indian truck game is a reality experienced base game. When the truck driver reaches the final place with the loaded cargo then the Indian truck driver needs careful parking on the parking spot. Improve your Indian cargo truck by driving an Indian cargo truck simulator game. Driving heavy cargo truck games is interesting and enjoyable for all age types of group. In this heavy truck game, the truck driver uses different camera angles view to change the truck’s position on the road. Music and sounds are also available in the heavy truck. The offroad game parking is tough with the lorry truck. Offroad games are tough due to the rough road that’s why sometimes cargo materials fall on the road.

Grip On Steering and Speed:


Grip your hand on the steering wheel of an Indian truck simulator and speed and become an expert and skilled heavy cargo driver. The roads are dangerous for the lorry trucks in the offroad games. A heavy truck with high speed on the narrow track will never reach the final destination and will drop the cargo materials on the road. Loaded cargo truck games need the attention and skills. The truck driver uses the heavy truck camera angle view to change the Indian truck’s position. Indian truck game on the mountainside environment has many challenging levels as compared to the other city truck simulator game. The offroad game is challenging for the truck driver with the lorry truck on the offroad and thrill roads.

Truck Driving Games Experience:


After playing cargo truck kids will learn to the truck and derive easily from the different concepts. They learn how to drive lorry trucks safely and learned about how to handle cargo material in dangerous situations for avoiding accidents. After playing Indian truck, offroad game driving you will get an idea about the adventure of the hillside. The truck game is designed on narrow roads for real cargo truck drivers. It is the best game for you If you love to play heavy truck games.

Indian driver cargo truck game Features:


Amazing camera angle views in Indian truck game
Indian truck game specially designed for all age groups
Mountains and hillside adventures environment
HD graphic and 3D animation of gameplay

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»