• فارسی
  • English

توضیحات جانی تریگر

آیا آنچه را که برای فرو ریختن دنیای زیرزمینی مافیا در اختیار شما است، دارید؟
کمتر صحبت کنید، گلوله بیشتر بزنید.
تغییرات نسخه 1.12.29:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of Johnny Trigger

Do you have what it takes to take down the underground world of mafia?
Less talk, more bullet.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»