• فارسی
  • English

توضیحات قطار تاکسی

جمع آوری تمام مردم برای تکمیل یک مرحله است. هرچه مسافر بیشتری داشته باشید، قطار طولانی تر می شود، از دم خود آگاه باشید، تا از تصادف خودداری کنید.
تغییرات نسخه 1.4.25:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of Train Taxi

Collect all the people to complete a level. The more passengers you have, the longer the train gets! Be aware of your tail, avoid the crash!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»