• فارسی
  • English

توضیحات جداول ستاره های راک

جداول ستاره های راک یک برنامه دقیق ترتیبی برای تمرین است، که در مدارس استفاده می شود.
بازی هر هفته در یک جدول زمانی متفاوت تمرکز می کند، این فرمت با موفقیت صدها دانش آموز در 5 سال گذشته در آکادمی پادشاه سلیمان ایجاد شده است.
لطفا توجه داشته باشید که برای ورود به سیستم و بازی نیاز به عضویت دارید.
تغییرات نسخه 4.23.08230539:
نسخه 4.23.08

- به روز رسانی امنیتی

The description of Times Tables Rock Stars

Times Tables Rock Stars is a carefully sequenced programme of daily times tables practice aimed at schools.

Each week concentrates on a different times table, with a recommended consolidation week for rehearsing the tables that have recently been practiced every third week or so.

This format has very successfully boosted times tables recall speed for hundreds of pupils over the last 5 years at King Solomon Academy, the school in which it was created. Now it is used in over 10,000 schools worldwide - both primary and secondary - by 2,000,000 learners young and not so young.

Please note that in order to log in and play you need to have a subscription to Times Tables Rock Stars and have purchased the Mobile apps bolt-on.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»