• فارسی
  • English

توضیحات موجودات زیبای کرکی

به دنیای شیرین و رویایی موجودات فوق العاده زیبا خوش آمدید. مراقب این حیوانات خانگی کوچک باشید و همه آنها را جمع کنید، آنها- خیلی کرکی و خیلی دوست داشتنی هستند.

آیا می توانید این حیوانات اهلی زیبا  را در درون دستگاه جادویی قرار دهید، یک تخم جدید بگیرید و منتظر بمانید تا تخم آن را بگیرد. هر موجود کوچک کمی تعجب آور است. از حیوانات مجازی خود مراقبت کنید، آنها دقیقاً مانند بچه های کوچک هستند، آنها را تغذیه کنید و سرگرم شوید.

18 موجود مختلف برای جمع آوری وجود دارد، هر حیوان خانگی کوچک بی نظیر است، اما همه آنها عاشق جادو، آب نبات و بازی با اسباب بازی هستند.
تغییرات نسخه 1.0.788:
چند پیشرفت و ترفندهای جزئی برای یک تجربه پخش روانتر!

The description of Fluvsies - A Fluff to Luv

Welcome to the sweet and dreamy world of Fluvsies — extremely fuzzy and ultra cute creatures! Take care of these little pets and collect them all! Fluvsies — much fluff, much luv!

Did you know that these cute pets hatch from eggs? Just put two Fluvsies into a magic merge machine, get a new egg and wait for it to hatch. Every little creature is a big surprise!

Make sure you are taking good care of your virtual pets — they are just like little kids! Feed your Fluvsies and keep them entertained: play with toys, DIY together and discover mini games!

There are 18 different Fluvsies to collect! Each little pet is unique, but all of them love magic, candy and playing with toys! Every boy and girl will find their fave!

Will you get Strawberry Puff or Candy Fluff? Can you hatch extra rare Rainbow Fairy Unikitty? Will you collect all the virtual pets?

Play Fluvsies, the cutest virtual pet game for kids, and find out!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

About TutoTOONS Games for Kids
Crafted and play-tested with kids and toddlers, TutoTOONS games foster kids’ creativity and help them learn while playing the games they love. Fun and educational TutoTOONS games strive to bring meaningful and safe mobile experience to millions of children worldwide.

Important Message to Parents
This app is free to download and play, but there may be certain in-game items that can be purchased for real money. By downloading this app you agree to TutoTOONS Privacy Policy and Terms of Use.

Discover More Fun with TutoTOONS!
· Subscribe to our YouTube channel: https://www.youtube.com/c/tutotoonsofficial
· Learn more about us: https://tutotoons.com
· Read our blog: https://blog.tutotoons.com
· Like us on Facebook: https://www.facebook.com/tutotoonsgames
· Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/tutotoons/

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»