• فارسی
  • English

توضیحات تعقیب کردن

در ماجراهای حماسی دونده شرکت کرده و از دست همسایگان جزیره خود فرار کنید.
با دویدن و پریدن در میان موانع حرکت کنید، و منابع را در حال دویدن برای ساخت پایگاه جزیره استفاده کنید.
در برابر ریس ها جزیره از تمام توانایی های خود برای شکستشان استفاده کنید.
باز کردن قدرت دهنده ها برای کمک بیشتر به شما است. با ایجاد ابزار ویژه و ارتقاء توانایی های خود، معدن خود را افزایش دهید.
تغییرات نسخه 1.0.23:
با سلام خدمت کارفرمایان!

چه خبر؟
- به روزرسانی های افزونه های مورد نیاز Google Play Market
- پیشرفت های کوچک
- رفع اشکال

با تشکر از همه شما برای بازی Chasecraft! اگر دوست دارید به روزرسانی، لطفا یک بررسی خوب ترک کنید!
دانلود بازی: