• فارسی
  • English

توضیحات پهلوان کچل

دستکش های بوکس خود را بگیرید، استقامت و قدرت خود را افزایش دهید و برخی از حریفان را در رینگ شکست دهید.
تغییرات نسخه 2.7.0:
حشره؟ اووو اما نگران نباش! ما با نابودگرهای خود (معروف به توسعه دهندگان) تماس گرفته ایم تا مشکلاتی را که بر تجربه پخش کننده شما تأثیر می گذارد برطرف کنند.

The description of Punch Guys

Grab your boxing gloves, improve your stamina and strength, and beat some opponents in the ring!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی ورزشی جدید بیشتر»