• فارسی
  • English

توضیحات قلعه جادویی جواهرات

بیایید گنج پنهان را با جادوگر ناز ایلین پیدا کنیم. به دنیای بازی های با کیفیت بالای پازل با انواع ماموریت ها و گرافیک های رنگارنگ بروید. جواهرات را جابجا کرده و به همان شکل تنظیم کنید. گنج را هنگام پاک کردن مأموریت نهفته در قلعه ای که جادوگران در آن زندگی می کنند پیدا کنید. 500 مرحله مختلف را تجربه کنید!

جواهرات را جابجا کنید و حداقل سه جواهر با رنگ یکسان داشته باشید.

ویژگی های بازی Jewel Magic Castle - قلعه جادویی جواهرات:
  • سطوح متعدد
  • بدون محدودیت ورودی، بازی کنید
  • هیچ محدودیتی برای بازی هایی مانند قلب های زندگی وجود ندارد، بنابراین می توانید به اندازه دلخواه بازی کنید
  • بازی آفلاین
  • گرافیک چشمک زن
  • اگر بتوانید 3 جواهرات با همان رنگ هماهنگ باشید، بازی آسان است
تغییرات نسخه 1.21.0:
1. مرحله جدید 2401-2500

The description of Jewel Magic Castle

Jewel Magic Castle

- Let's go find the hidden treasure with cute wizard Elin!
- Invite us now to the world of high-quality puzzle games with a variety of missions and colorful graphics.

Move the jewelry and set it in the same shape.
Find the treasure while clearing the mission hidden in the castle where the wizards live!
Experience 500 different stages!

[Play Method]
Move jewelry and match at least three identical colored jewelry.

[Game Features]
numerous levels
- We have 500 stages with continuous updates.

Play games without entrance restrictions, but you don't need data!
- There's no limit to games like life hearts, so you can play as much as you want!
- Play Offline Without Data (Internet) Connections!
- Don't worry about Wi-Fi!

flashy graphics and simple manipulation
- It's an easy game to play if you can match 3 gems of the same color.
It's easy to learn, but not easy to master!

low-capacity game
- It's a low-capacity game, so you can download it without any pressure.

[Precision]
1. If in-game does not save, the data will be initialized when the application is deleted.
The data is also initialized when the device is replaced.
2. It's a free app, but it includes in-game currency, items, and paid products such as removing advertisements.
3. Front, banner, and visual advertising."

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»