• فارسی
  • English

توضیحات پاهای رولی

استاد ربات و رول خود باشید، قدم بزنید، راه خود را به پیروزی صعود دهید.

برای به دست آوردن سرعت، روی دامنه ها بپیچید و از پاهای خود عاقلانه برای صعود در مناطق دشوار استفاده کنید.
تغییرات نسخه 3.2.3:
پاها 17 درصد قوی تر هستند.

The description of Rolly Legs

Master your robot and roll, walk, climb your way to the victory!

Roll on slopes to gain speed, and use your legs wisely to climb on difficult areas!