• فارسی
  • English

توضیحات ماشین شیرینکاری

ضربه بزنید تا ماشین خود را برگردانید و شیرین کاری های عالی بسازید.
ماشین های مختلف بگیرید و خودتان را به چالش بکشید.
از گیم پلی نامحدود با مکانیک های آسان کنترل لذت ببرید.
تغییرات نسخه 240:
سطوح جدید اضافه شد

The description of Stunt Car 3D

Tap to flip your car and make awesome stunts.
Get different cars and challenge yourself.
Unlimited gameplay with easy control mechanics.