• فارسی
  • English

توضیحات ما جنگجو هستیم

از غذا برای جمع آوری واحدها استفاده کنید و دشمن خود را در نبرد شکست دهید.
دینو را به عصر حجر، جنگجویان اسپارتی به عصر آهن و تانک ها را به عصر مدرن برای نبرد بفرستید.

جنگ ها را فتح کنید و تبدیل به بزرگترین ژنرالی شوید که جهان تا به حال دیده است.
تغییرات نسخه 1.27.2:
رابط کاربری بهبود یافته
بهبودهای عمومی

The description of We Are Warriors!

Use food to muster units and defeat your enemy in battle!

Evolve through the ages!

Send Dino Riders into battle in the Stone Age, Spartan Warriors in the Iron Age, and Tanks in the Modern Age!

Conquer the wars and become the greatest general the world has ever seen!

Find our Terms of Service here: https://lessmore.games/games/terms-of-service/