• فارسی
  • English

توضیحات عملیات - زمین جدید

زمین. خانه شما، خاطرات شما، خانواده شما و همه همه در سایه غول پیکیر حمله دشمنان قرار گرفته است.
شروع یک بازی علمی تخیلی استراتژیک چند نفره. فرمان دادن در یک نبرد نظامی برای دفاع از زمین در برابر تهاجم خصمانه بیگانگان.
پرده برداری از تکنولوژی های پیشرفته برای تقویت سنگر خود. شما آخرین محفاظ زمین برای جلوگیری از نفوظ مهاجمان هستید. زمین را ناامید نکنید!
فرمانده، اکنون زمان تجهیز شدن است! زمین را پس گرفته و از آن دفاع کنید. اجازه ندهید هیچ دشمن یا بیگانه ای در مقابل مسیر شما بایستد.
یک ارتش منظم آمانده کنید. به آنها تکنیک های نبرد را آموخته و کنترل تجهیزات را به دستشان بدهید.
با سایر بازیکنان گفتگو کرده و با یکدیگر تجارت کنید.
تغییرات نسخه 10.0.8:
آپدیت بازی 10.0

3 ساختار آموزشی جدید به بازی اضافه شده است و به همین ترتیب 3 طرح ساختمانی جدید به نقشه تاسیسات اضافه شده است. ساختارهای جدید عبارتند از:
• Robotic Bay
• اتاق آزمایش
• آزمایشگاه ژنتیک بیگانه

The description of Operation: New Earth

Earth. Your home, your memories, your family... All is fading under the colossal shadow of an attacking alien force.

Jump into this intense sci-fi multiplayer strategy game. Command an advanced military facility to defend Earth from hostile alien invasion!

Uncover advanced technology to infuse and reinforce your stronghold – you are Earth’s last protection against the invaders who are laying waste to the planet!

Commander, it’s time to mobilize! Retake and defend the planet. Let no enemy, aliens or hostile humans, stand in your way!

• CREATE YOUR BASE – Strategically build your facility by discovering new technologies to become a juggernaut of power.

• RAISE AN ARMY - Train a massive army of specialized units including hi-tech infantry and cutting-edge war machines.

• COMMAND YOUR HERO - Train an elite Hero unit for incredible advantages and bonuses, while attempting to defeat and capture enemy players’ Heroes in battle.

• CHAT, TRADE, INVITE – Chat with other players, trade your resources and invite the strongest amongst your friends to defend Earth together.

• JOIN AN ALLIANCE - Assemble an Alliance and strategize together to build a powerful network.

• REAL TIME FACTION WARS – Join players around the world in massive battles.

The Earth you once knew is growing dim, Commander. Hope is nearly lost. It’s time for Operation: New Earth.


PLEASE NOTE that Operation: New Earth is completely free to play, however, optional in game items are available for purchase with real money. If you don’t want to use this feature, you can turn off the option by disabling in-app purchases in your device’s settings.

A network connection is also required.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید بیشتر»