• فارسی
  • English

توضیحات ماهی

بیدار شوید، پادشاه زیر دریا به رهبری شما احتیاج دارد. ماهی بی خانمان را جمع کنید. گروه مخالفان خود را ضمیمه کنید و به بزرگترین گروه ماهی در جهان تبدیل شوید.
تغییرات نسخه 4.9.1:
ماهی کوچولو عزیز:
- مقداری بهینه سازی و رفع اشکال.

The description of Fish Go.io

Wake up, please! The king under the sea! Your group needs your lead!

Gather homeless fish. Annex your opponents' group. Become the biggest fish group in world!