• فارسی
  • English

توضیحات پیچ و مهره چوبی

برای تیز کردن ذهن خود، به این فکر کنید که ابتدا کدام مهره ها و پیچ ها را بردارید، تا پازل پیچ مهره چوبی را باز کنید. در حالی که می‌خواهید تمام مهره‌ها و پیچ‌های چوبی را بردارید، مهارت‌های خود را به چالش بکشید. حرکات خود را با دقت استراتژی کنید تا هر سطح را فتح کنید و شگفتی های پنهان را در هر پازل پین پیچ کشف کنید.
با هر حرکت موفقیت آمیزی، از صداهای باز شدن مهره ها و پیچ هایی که به هم متصل می شوند و به زیبایی به زمین می افتند، لذت ببرید.
تغییرات نسخه 1.0.7:
- صدها سطح اضافه شده است
- بهبود عملکرد
- از بازی لذت ببرید!

The description of Nuts Bolts ASMR - Wood Nuts

Unscrew the wooden nut screw pin puzzle to sharpen your mind, contemplating which nuts and bolts to remove first. Challenge your skills as you strive to remove all wooden nuts and bolts. Strategize your moves carefully to conquer each level and uncover the hidden surprises within each screw pin puzzle

🧩How to play this Wood Nuts Bolts game:
- Tap on the screw, then move the screw into the empty hole to remove the wood nut. Think, arrange your steps carefully to make all the wooden bars fall
- Enjoy the immersive ASMR experience as wood plates attach and fall.

🧩Features Wood Nuts Bolts:
- Simple and addictive gameplay
- ASMR: Enjoy ASMR sounds of screw pin nuts and bolts attaching together and gracefully falling to the ground with every successful move.
- Time strict levels: Experience the thrill. In difficult stages, time becomes your toe. Swiftly removing screws pin nuts and bolts under the pressure of a stringent time constraint is one of the most difficulty part in wood nuts game.
Can you pass all the wood nut levels and become a screw master? Challenge yourself with the wooden puzzle and find your own way to solve this screw puzzle.