• فارسی
  • English

توضیحات زمین لانه - سوراخ توپ

فقط آن را با انگشتان خود حفر کنید و توپ را به سمت فنجان هدایت کنید. آسان و در عین حال چالش برانگیز است. اغلب ترفندی برای حل سطوح وجود دارد، گاهی اوقات باید از سرعت اشیاء استفاده کنید، گاهی اوقات باید اشیا را با هم برخورد دهید، اما اغلب کافی است از تفکر شهودی خود استفاده کنید.
تغییرات نسخه 4.1:
سطوح بیشتری را اضافه کنید.

The description of Burrow Land - Ball Hole

Just dig it with your fingers — and guide the ball to the cup. It's easy, yet challenging. There is often a trick to solve the levels, sometimes you need take advantage of the objects' speed, sometimes you need to make objects collide, but often it is enough to use your intuitive thinking.