• فارسی
  • English

توضیحات کلاس رانندگی سه بعدی

آزمایش گواهینامه رانندگی کره جنوبی از 22 دسامبر 2016 تغییر خواهد کرد. این یک برنامه شبیه سازی است که می توانید از طریق بازی ها آنرا تمرین کنید. شما می توانید تست عملکرد را روی جاده تمرین کنید.
تغییرات نسخه 24.03:
- ماشین جدید اضافه کنید
- فرودگاه را اضافه کنید
- کیسه هوا را اضافه کنید
- نقشه جدید اضافه کنید
- دکمه تعمیر خودرو را اضافه کنید
- رفع خطاهای مختلف
- اضافه کردن اثر Car Car

The description of 3D Driving Class

The South Korean driver's license test will be changed from December 22, 2016.

This is a simulation app that you can practice through games.

You can practice the intestinal functional test and road test.

The changed contents of the deduction points and the deduction items were actually applied to the game.

We will keep updating and making it a better app.

Link to the YouTube channel operated by the 3D driving classroom creator.
https://www.youtube.com/c/DriveSchool3D

Music from Arc North with the track Oceanside

Contact: +82 010-2109-0413

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»