• فارسی
 • English

توضیحات رنگ شکل برای کودکان

رنگ شکل برای کودکان مجموعه ای از بازی های آموزشی و توسعه ای است، که رنگهای اساسی و اشکال هندسی را آموزش می دهد. بسته به بازی، کودک قادر به دیدن و به خاطر سپردن آن چیزها یا اشیا و اشکال دیگر خواهد بود. بچه ممکن است با اشکال بازی کند و نحوه تعامل آنها با یکدیگر را ببیند. برای تثبیت دانش در بازی، یک آزمون جهانی وجود دارد. سپس باید بلافاصله موضوعات را به ترتیب تصادفی روی همه موضوعات مشخص كنید.

این بازی دارای 4 حالت اصلی یادگیری است
 • آموزش اشکال هندسی (مستطیل، دایره و غیره)
 • آموزش تمام رنگها
 • به کودکان اسباب بازی ماشین، عروسک و غیره را آموزشمی دهد
 • آزمون اصلی دانش کودک را بررسی می کند
ویژگی های بازی Colors and Shapes for Toddlers - رنگ شکل برای کودکان:
 • کودک شما با اشکال هندسی آشنا می شود، یاد بگیرید چگونه اشیا را در مجموعه پیدا کند
 • رنگ ها را مطالعه می کند و سعی می کند در افراد تأثیر بگذارد
 • کودک کلمات را یاد می گیرد، می آموزد که چه اسباب بازی هایی دارد
 • این بازی چند دقیقه ای به مادر و پدر استراحت می دهد
 • نام اسباب بازی ها و نحوه صدای آنها را یاد بگیرید
 • بازی بهبود تفکر انتزاعی، توسعه منطق و حافظه
 • همه اشیا،، اشکال و رنگها اعلام شده است
 • آموزش در قالب بازی
 • تمام سطوح برای کودک روشن است، این بازی برای یادگیری ایده آل است
 • این بازی برای کودکان از 2 سال مناسب است

The description of Colors and Shapes for Toddlers

“Colors and Shapes for Toddlers” is a set of educational and development games. Basic colors and geometric shapes.

***How to play?***
The game features 4 main learning modes:
- teach geometric shapes ( rectangle, circle, etc)
- teach the colors (all the colors of the rainbow)
- teach the kids toys (cars, dolls, etc)
- a main test(check the knowledge of the child).
Depending on the game of the child will be able to see and remember what are those, or other objects and forms. Kid may play with the shapes and see how they interact interact with each other. For fixing of knowledge in the game there is a global test. You will then need to specify the issues at once on all the subjects in a random order.

***Features of game***
- Your child become familiar with geometric shapes, learn how to find objects in the complex.
- A little will study the colors and try to affect in the subjects.
- The child learns the words, learns what are his toys.
- The game will give you a few minutes of rest to mom and dad.
- The opportunity to get acquainted with other languages (If you change the language of the game)
- Learn names of the toys and how they sound
- Game Improve abstract thinking, develop logic and memory
- All the objects, shapes, and colors announced
- The original of the test for the fixation of knowledge
- A general review on each of the three themes
- Training in the form of the game
- All levels are clear to the child, the game is ideal for self-learning
- The game is suitable for children from 2 years old.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»