• فارسی
  • English

توضیحات شفا راش

بهترین بیمارستان شهر را بسزید! در این بازی ساده اما بسیار اعتیاد آور بیماران را از بیماری های پیچیده و عجیب شفا دهید.

تغییرات نسخه 1.32:
رفع اشکال
چندین پیشرفت

The description of Healing Rush

Build the best hospital in town!
Heal patients from complex and strange diseases in this simple but very addicting game!