• فارسی
  • English

توضیحات بیکن

آیا تا کنون بیکن را خوانده اید.
تغییرات نسخه 2.10:
هنوز گرسنه ام؟ بیکن را روی بسیاری از چیزهای جدید قرار دهید.

The description of Bacon – The Game

Have you ever tried bacon on...
... ice cream?
... Piña Colada?
... the United States of America?