• فارسی
  • English

توضیحات دفاع امپراتوری 2

دفاع امپراتوری 2 با سه پادشاهی مختلف، توسط هزاران نفر دانلود شده است.
  • تمامی ژنرال ها به همراه 18 سرباز کاملا مجهز شده و با مهارت های فوق العاده آماده کمک به شما جهت ایجاد وحدت پادشاهی هستند.
  • با فریب دشمن و جناح های خارجی به آنها حمله کنید! با به کار بردن دانش و استراتژی مناسب پیروز میدان شوید.
  • ترکیب کاملی از عناصر دفاع از برج و تجهیزات مختلف قدرتمند که جایی برای نشان عقل و هوش شماست.
  • شامل 40 مرحله، بازی  داستانی و آنلاین

The description of Empire Defense II

Empire Defense II is based on the background of Three Kingdoms and it has been downloaded by thousands of players since the day it was released. Now, we are so glad to meet its amazing update.
FB:https://www.facebook.com/GoodTeamStudio
Game Feature
1. Zhao Yun, Lv Bu, Diao Chan and other 13 generals plus 18 soldiers fully equipped with super skills get ready to help you unifying the three kingdoms!
2. How to be the winner? You need to lure the enemy or outflank them? It is based on your wisdom and strategy.
3. The perfect combination of Tower defense and RPG elements, different equipment strengthen, a place to show your wisdom in this unpredictable formation!
4. 40 levels, offline game (Story) and online game (Arena, & Campaign) combined, Arena offers you the real PK experience.
What`s New
New Resource
Add new resource [Soul], use on synthesize and advance generals & soldiers
Add new resource [Fragment], use on synthesize and advance generals & soldiers
Develop System
Add item [Star-rated] rating, (general,soldier,equipment) has its own [Star-rated] from 1 to 5, strongest to the weakest: 5>4>3>2>1
Add [Advance] mode, [Advance] increase maxlevel of items
Add [Synthetic] mode, [Soul] and [Fragment] can be synthesized to the corresponding items
Exchange
Add [Exchange] function, High grade items can be achieved through the exchange
Online Store
Add [Online Store] system, random occurrence 10 items each time
Refresh once every 2 hours
Free to refresh 3 times is available
BOSS Challenge
Add [Boss Challenge] mode, unlock by completing chapter 1-10
Free challenge for 3 times each day
World BOSS Killing
Add [BOSS Killing] mode, unlock by completing chapter 2-5
Timing open 3 times each day
Others
Optimize the game contents

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید   بیشتر»