• فارسی
  • English

توضیحات اورژانس هواپیما

این بازی سه بعدی در قالب یک پروژه تحقیقاتی ایمنی در هواپیمایی بین المللی به منظوره رویکردهای جدید در زمینه آموزش ایمنی در رسانه های مهم است.
آماده اولین بازی جهانی که تجربیات اورژانس هواپیمایی واقعی را از دیدگاه مسافرین در دستگاه همراه نشان می دهد باشید.
در هر تجربه اضطراری مجازی، بازیکن می تواند اقدامات درست و غلطی را که مسافر می تواند انجام دهد را امتحان کند و عواقب مثبت یا منفی این اقدامات را ببیند.
هدف بازی این است که تصمیمات درست بگیرید تا سریعا از هواپیما بیرون بیایید.
این بازی همچنین گزینه ای برای انتشار بهترین نتیجه های تخلیه خود در تابلوهای جهانی ارائه می دهد.
تغییرات نسخه 1.8.4:
پیشرفت های عملکرد و رفع اشکال جزئی.
سازگاری با دستگاه های اخیر افزایش یافته است.

The description of Prepare for Impact

This 3D game has been developed in the context of an international, aviation safety research project (http://hcilab.uniud.it/aviation), aimed at exploring possible new approaches to safety education, and featured on important media such as TIME, Popular Mechanics, Discovery Channel, and Fox News (see http://hcilab.uniud.it/aviation/media.html).

Prepare for Impact is the world-first game that reproduces the experience of real aircraft emergencies from the passenger’s viewpoint, with the highest fidelity allowed by today’s mobile devices. In each virtual emergency experience, the player can try first-hand right and wrong actions that a passenger can take, and see the positive or negative consequences those actions have.

Your goal is to take all the right decisions to come out from the plane unharmed as fast as possible.

The different levels of "Prepare for Impact" depict major types of emergencies, such as in-flight decompression, ground collision, runway overrun, water landing, crash landing, rejected take-off, and fumes in the cabin. Moreover, they are able to simulate the different threats that can make aircraft evacuation more complex, such as fire, smoke in the cabin, water, unusable exits, and others. The latest version of the app also includes a level editor that allows players to create personalized evacuation scenarios.

The game also offers the option of publishing your best evacuation results on world leaderboards.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»