• فارسی
 • English

توضیحات دوران غرب

آیا شما در غرب وحشی تاج گذاری می کنید؟ شهر خود را بسازید، باندهای خود را استخدام کنید و آماده مبارزه با بازیکنان سراسر جهان باشید.

اولین و تنها بازی غرب وحشی که می توانید همه چیز را پیدا کنید. در آمریکا، سال 1865، جنگ داخلی به پایان رسید، اما جنگ دیگری آغاز شده، این آغاز دوران غرب وحشی است.

امکانات بازی West Game - دوران غرب:
 • شهر خود را بسازید و سفارشی کنید
 • ارتش عظیم را با نیروهای خود ارتقا دهید
 • استخدام معروف ترین کابوی ها یا سرخپوستان برای مبارزه برای شکوه
 • نبرد علیه میلیون ها بازیکن سراسر جهان
 • پیوستن به یک اتحاد بی خطر در برابر رقبای قدرتمند با متحدان
 • ارتباطات و گفتگو با دوستان در زمان واقعی
 • اسلحه افسانه ای
 • بزرگترین فرمانده را تجهیز کنید
 • راهزنان وحشی رومینگ در اطراف، شکست آنها برای به دست آوردن تجهیزات، مواد، منابع به طور کامل رایگان
 • شرکت در رویدادهای مختلف برای به دست آوردن پاداش
تغییرات نسخه 3.8:
ما به طور منظم بازی را برای عملکرد و تجربه بازی بهتر به روز می کنیم. آن را به آخرین نسخه به روز نگه دارید.

The description of West Game

Do you have what it takes to be crowned in the Wild West! Build your own town, recruit your own gangs and get ready to fight against players from all over the WORLD.

The FIRST and ONLY Wild West theme SLG game. You will find everything that a true Western fan expects in this Unprecedented Excitement. Come and experience FOR FREE NOW.

America, 1865, the Civil War just ended, but another war has just begun. Countless dreamers flooded into the Frontier, massing on their heels into the West. It is the beginning of the Wild West era! In order to survive, they must Rob, Steal and Fight their way out of this ruthless land of America. Deception, Betrayal, there are NO Rules in the Wild West. Tangoing among Bandits, Gangs, Hookers, Con artist, Politicians and Entrepreneurs. In here, not only the Outlaws but also the Lawman can sell you out for a fistful of coin. Money, Women, Guns and Gangs, you can earn them all in this Wild West Game, ONLY if you have what it takes to be a true Westerner.
Fight your way out this ruthless Wild West and wrote your own History!
FEATURES:

- Build and customize your own Town.
- Raise a massive army to strongarm your enemies!
- Command your Sheriff to lead your men to final victory.
- Recruit the most famous Cowboys or Outlaws to fight for your glory.
- Battle against millions of players worldwide.
- Join a fearless Alliance and Rally Wars against powerful rivals with allies!
- Communicate and Discuss Strategies with your friends through in-game Realtime Chat channels.
- Conduct Researches to effectively boost the Development of your City.
- Forge legendary Weapons for your Sheriff. Equip the greatest commander ever!
- Brutal bandits roaming around, defeat them to get rare equipment, materiels, resources totally for FREE!
- Participate in various events to win priceless rewards every day.


NOTES:

- Network connection is required.