• فارسی
  • English

توضیحات بخش

این برنامه به بچه ها کمک می کند تا یاد بگیرند که چگونه تقسیم کنند و سرگرم شوند.
هنگامی که برنامه را شروع می کنید می بینید که آنها به چند بخش تقسیم می شوند. در یک بخش از بازی چند سطحی پیدا خواهید کرد که در آن کودک می تواند از راه سرگرم کننده یاد بگیرد.
در بخش جداول، 10 جدول تقسیم را پیدا خواهید کرد. فقط باید دکمه را برای دیدن هر یک از آنها را فشار دهید.
همچنین شامل یک بخش آزمون است که در آن کودک باید پاسخ صحیح را وارد کند و به همین ترتیب، می تواند دانش را که در بخش قبلی به دست آمده، بهتر جذب کند.
رابط کاربری این برنامه برای لذت بردن از مرحله یادگیری ساخته و طراحی شده است.
تست ها به سه سطح تقسیم می شوند: سطح آسان، سطح متوسط ​​و دشوار
تغییرات نسخه 6:
به روزرسانی سیستم

The description of Division

This app will help the kids to learn how to make divisions while they are having fun.

When you start the app you will see that it is divided into several parts. In the “Play now” section you will find a multilevel game in which the child can practice what has learned in a fun way.

In “The Tables” section, you will find the 10 divisions tables. You just have to press the button for see each one.
It also includes a tests section for in which the child will have to enter the correct answer and, in that way, he can assimilate better the knowledge acquired in the previous section.

The interface of this app is made for enjoy the learning phase and it is designed to make navigation intuitive for the children can use it alone and learn at their own pace.

The tests are divided into three levels: easy level, intermediate and difficult level. Each one of them has several questions and your child can know for himself immediately if his answers are correct or wrong by pressing the buttons and, in that way, he will have the opportunity to entering another number or going to the next question.

We hope you find it useful to better learning for their children and to serve as a support for their studies.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید   بیشتر»