• فارسی
  • English

توضیحات ادغام قهرمان - دایناسور هیولا

ادغام قهرمان - دایناسور هیولا یک بازی ادغام استراتژیک است که در آن به دشمن حمله می کنید. انواع مختلفی از هیولاها مانند جنگجو، کماندار، جادوگر، دایناسور، اژدها، مرد دوربین، تی رکس و بسیاری دیگر وجود دارد.

مغز خود را با بازی استراتژی منطقی ما به چالش بکشید. به اندازه قهرمان احضار کنید و آنها را با هم ادغام کنید تا میدان نبرد را فتح کنید تا در نبرد پیروز شوید.

ویژگی های بازی Merge Hero War - Monster Battle - ادغام قهرمان - دایناسور هیولا:
  • گرافیک با کیفیت
  • طراحی های زیبا برای قهرمانان و هیولاها
  • بیش از 100 واحد مانند کماندار، جادوگر، دایناسور، اژدها و مرد دوربین
  • گیم پلی سرگرم کننده و اعتیاد آور
  • یک استاد فیوژن و افسانه هیولا باشید
  • دایناسورها را ادغام کنید تا جنگجویان رئیس قدرتمند و هیولاها را شکست دهید
این یک بازی موبایل جذاب است که استراتژی و خلاقیت را با هم ترکیب می کند. در این دنیای مسحور کننده، شما سفری را برای ادغام و تکامل هیولاها و دایناسورهای شایان ستایش آغاز خواهید کرد، سطوح جدیدی از قدرت را باز کرده و توانایی های منحصر به فرد را کشف خواهید کرد. ادغام های خود را استراتژیک کنید، یک تیم قدرتمند از قهرمانان بسازید و رئیس های چالش برانگیز را فتح کنید و از تصاویری لذت بخش با گیم پلی جذاب و یک ماجراجویی عالی لذت ببرید.

بازی با هیولاهای اصلی در میدان جنگ شروع می شود.
- 2 نوع قهرمان وجود دارد
همان قهرمان را روی یکدیگر بکشید و رها کنید تا آنها را ادغام کنید و هیولایی تلفیقی، قوی تر و تکامل یافته ایجاد کنید
همانطور که هیولا را ادغام می کنید، هیولاهای جدید و قدرتمندتر با توانایی های منحصر به فرد را باز خواهید کرد
انواع هیولاهای موجود را کاوش کنید و ادغام های خود را برای ایجاد یک تیم متعادل و قدرتمند استراتژیک کنید
برای کسب جوایز، باز کردن سطوح جدید و پیشرفت در بازی، در نبرد پیروز شوید

بازی با جلوه های بصری لذت بخش، گیم پلی جذاب و دنیایی پر از شگفتی ها از شما دعوت می کند تا خلاقیت خود را آزاد کنید، چالش ها را غلبه کنید و لذت ساختن تیمی از همراهان شایان ستایش و در عین حال قدرتمند را تجربه کنید.

The description of Merge Hero: Dinosaur & Monster

Merge Hero War - Monster Battle: a strategic merge game which attack and defense enemy on the battlefield. There are many types of monsters such as warrior, archer, mage, dinosaur, dragon, toilet man, camera man, T-Rex and much more. Merge Hero War is fun and challenging that you'll be addicted.

Challenge your IQ with our logic strategy game! Summon as much as heroes and merge them to conquer the battlefield and win the battle! You have to plan and allocate position for each unit. Play Merge Hero War as long as you can until running out of space to beat your high score!

Features of Merge Hero War - Monster Battle:
- High quality graphics
- Beautiful designs for heroes and monsters
- Over 100+ units such as archer, mage, dinosaur, dragon, toilet man and camera man
- 100% free to play
- Fun and addictive gameplay
- Be a fusion master and monster legend
- Merge dinosaur to defeat powerful boss warriors and monsters!

Merge Hero War is a captivating mobile game that combines strategy and creativity. In this enchanting world, you'll embark on a journey to merge and evolve adorable monsters and dinosaurs, unlocking new levels of power and discovering unique abilities. Strategize your merges, build a formidable team of heroes, and conquer challenging bosses. The delightful visuals and engaging gameplay make Merge Hero War a delightful adventure for players of all ages. Merge Hero War is easy to learn, but a challenging strategy game to master! Play this game every day to sharpen your mind.

How to play Merge Hero War - merge master & fusion master game:
- Game starts with basic monsters on the battlefield.
- There are 2 types of heroes: Melee and Range. You can only merge hero with the same species.
- Drag and drop same hero onto each other to merge them and create a fusion, stronger, evolved monster.
- As you merge monster, you'll unlock new, more powerful monsters with unique abilities.
- Explore the variety of monsters available and strategize your merges to create a balanced and formidable team.
- Win battle to earn rewards, unlock new levels, and progress through the game.
- Encounter challenging boss monsters as you advance in the game.
- Relax with satisfying strategy games, be a merge master now.

Merge Hero War - Monster Battle: The idea of merging and evolving creatures to create a powerful team is right up my alley. The strategic element, combined with the creativity of discovering new monster combinations, sounds like a recipe for endless fun. You can imagine getting lost in the world of dinosaurs, Jurassic, boss battles, and the joy of unlocking unique monsters, dragon or toilet man. It's like building your own squad of adorable, formidable companions. You'd probably be hooked, constantly trying out different merges to see what fantastic creatures you can come up with. Merge Hero War is the best merge monster game with simple addictive gameplay! Merge Hero War’s addictive merge game will provide hours of fun in relaxing & satisfying games!

With its delightful visuals, engaging gameplay, and a world full of surprises, Merge Hero War invites you to unleash your creativity, conquer challenges, and experience the joy of building a team of adorable yet powerful companions. Welcome to a world where every merge is a step closer to a magical masterpiece!