• فارسی
  • English

توضیحات شهر من - بازی‌های حیوانات خانگی

بازی های سرگرم کننده حیوانات خانگی مناسب بچه ها است.
از یک پناهگاه حیوانات دیدن کنید و یک حیوان خانگی را قبول کنید. بازی‌های حیوانات را انجام دهید و با همه حیوانات خانگی کوچک بازی کنید و یک توله‌سگ داشته باشید. بازی های حیوانات شهر من پر از سرگرمی است، داستان حیوان خانگی خود را بسازید و با عشق از حیوانات خانگی مراقبت کنید.

از سالن حیوانات خانگی، فروشگاه حیوانات خانگی، پناهگاه حیوانات و بسیاری مکان‌های دیگر دیدن کنید و با حیوانات خانگی کوچک شایان ستایش خود یک داستان حیوان خانگی زیبا بسازید.

از یک پناهگاه حیوانات دیدن کنید و یک حیوان خانگی را به فرزندی قبول کنید

پناهگاه حیوانات ما حیوانات خانگی زیادی دارد که می توانید آنها را قبول کنید. شما می توانید سگ، گربه، پرنده، همستر و دیگر توله سگ های بامزه را به فرزندی قبول کنید. یک حیوان خانگی بپذیرید و او را به خانه ببرید. قبل از اینکه فروشگاه را ببندند از پناهگاه حیوانات دیدن کنید و یک توله سگ جدید انتخاب کنید که می توانید با او بازی های حیوان خانگی انجام دهید. همه حیوانات خانگی کوچک خانه های کوچک خود را دارند که در آن زندگی می کنند و همه منتظر هستند تا شما آنها را به خانه ببرید.

پس برای چی منتظری؟ از یک پناهگاه حیوانات دیدن کنید و یک حیوان خانگی را قبول کنید! ولی قبلش ببرش پیش دامپزشک. بازی های دامپزشکی را انجام دهید و مطمئن شوید که حیوانات خانگی کوچک شما سالم و آماده برای زمان بازی هستند! نقش یک دکتر دامپزشک را بازی کنید. پناهگاه حیوانات شهر من پر از حیوانات خانگی کوچک زیبا است که منتظرند شما آنها را به فرزندی قبول کنید.

از حیوانات خانگی مراقبت کنید، آنها را به سالن حیوانات خانگی ببرید و بگذارید حیوانات خانگی کوچک شما یک روز اسپا داشته باشند. مطمئن شوید که توله سگ ها برای اسپای حیوانات به درستی لباس پوشیده اند. گربه شما یک قلاده جدید می خواهد یا همستر شما به یک افسار نیاز دارد؟ برای خرید همه اقلام به فروشگاه حیوانات خانگی شهر من مراجعه کنید.
تغییرات نسخه 7.00.08:
ما برخی از اشکالات و اشکالات را رفع کرده ایم.

The description of My Town: Pet games & Animals

Fun pet games for kids!

Visit an animal shelter and adopt a pet! Play animal games and have a puppy playtime with all mini pets! My Town animal games are full of fun! Create your pet story and take care of pets with love!

Visit a Pet Salon, Pet store, Animal Shelter and many more locations and create a cute pet story with your adorable mini pets!

VISIT AN ANIMAL SHELTER AND ADOPT A PET

Our Animal Shelter has many pets that you can adopt. You can adopt dogs, cats, birds, hamsters and other cute puppies. Adopt a pet and take him home. Visit the Animal Shelter before they close the store and pick up a new puppy with whom you can play pet games. All the mini pets have their own tiny houses where they live and all are waiting for your to take them home!

So what are you waiting for? Visit an Animal Shelter and adopt a pet! But before, take him to a vet. Play vet games and make sure your mini pets are healthy and ready for puppy playtime! Roleplay as a vet doctor and take care of pets in the Pet Salon. My Town Animal Shelter is full of cute mini pets waiting for you to adopt them. Enjoy Vet games on your phone and create a fun pet story. My Town animal games for kids are full of surprises!


MY TOWN PET SALON – TAKE CARE OF PETS

Take care of pets, take them to a Pet Salon and let your mini pets have a spa day. Make sure that puppies are dressed properly for the Animal Spa. Our animal games for kids allow you to customize the outfit so your mini pets can look cute & fluffy. Did you know that My Town Pet Salon has a dress studio for your mini pets? Yes, take care of a pet and bring him to a Pet Salon. Bath puppies, change fur style, and prepare them for the animal park!

IT’S TIME FOR PUPPY PLAYTIME – PET GAMES FOR KIDS

Have fun, enjoy puppy playtime and make your own pet story! Play with your mini pets and puppies in the Animal Park! Animal games for kids are so fun! Take care of your pets and make sure you clean up his poop! Your cat would like a new collar or your hamster needs a leash? Visit My Town Pet Store to buy all items. My Town Pet Store has all you need so your mini pets can look adorable! My Town pet games for kids are for all pet lovers!

My Town Pet games allow you to take care of pets – your best friends.

ANIMAL & PET GAMES FOR KIDS:

• Explore: Animal Shelter, Vet Store, Pet Store, Pet Salon, Animal Park and more
• Adopt a pet: birds, hamsters, cats, & dogs
• Be a Vet, play vet games and take care of a pet
• Dress up your mini pets in a cool outfit
• It’s time for puppy playtime! Take fluffy pet to Animal Park
• My Town animals games for kids of all ages
• Create your pet story with all mini pets
• My Town Pet games for kids for all animal lovers
• My Town World of Pets – meet your new pet friends
• From creators of My Town Home and other My Town games.

ADOPT A PET, YOUR NEW FRIEND

My Town animal games for kids are made to improve kids creativity and imagination. So, If you like animals, you will live our pet games. Start the adventure and create your pet story. Adopt a pet and play animal games for kids all day. Chose who you want to be, play animal games and have fun for hours! Visit Pet Salon, Pet Store, Animal Shelter and roleplay with all characters. Be a Vet a play vet games! Dress up all animals and puppies in cute outfits. My Town World of Pets has many lovely animals you can take home! ! Fun animal games for kids and all animals lovers!

ADOPT A PET AND PLAY THE BEST PET GAMES FOR KIDS IN THE WORLD!

My Town Animal & Pet games are specialy made to improve kids creativity and imagination.

MY TOWN ANIMAL GAMES RECOMMENDED AGE
My Town pet games for kids aged 4-12.

ABOUT US
The My Town Games studio designs digital dollhouse-like games that promote creativity and open-ended play for your children worldwide. For more information, please visit www.my-town.com.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»