• فارسی
  • English

توضیحات ماجراجویی نقش آفرینی کلاس اف

از سرعت شگفت انگیز رشد لذت ببرید. شخصیتی که به سرعت رشد می کند با پاداش های زیاد کسب کند.
مهارت های قدرتمند را برای از بین بردن دشمنان بدست آورید و به انبوهی از دشمن حمله کنید.

تغییرات نسخه 1.48.03:
· به روز رسانی Arena
・ پوسته های جدید منتشر شد
・رویداد شروع می شود
·رفع اشکال

The description of F Class Adventurer: AFK RPG

"It.. it can't be.. Am I really F-class?!"
There is no mercy in the ranks of adventurers.
However, although it is now class F, the path of the great S-class adventurer is not far away.

Now, let's go and destroy the monsters that will be my Exp!


◈ Amazing Speed of Growth Pleasure!
Easy and fast, super-speed growth!
A character that grows quickly with a lot of rewards!

◈ Powerful skills to annihilate enemies!
AOE skills that attack the entire screen full of enemies!
Let's destroy the enemies without complicated controls!

◈ Continued growth even without Access!
Adventurers never rest!
Experience and rewards that continue to accumulate even when not logged in!

◈ Various Growth Factors
Various growth factors such as talents, promotion battles, and collections, including various equipment!
Feel the pleasure of constantly getting stronger!

◈ Powerful Giant Bosses
The Great Evil Awakens and the Giant Bosses!
Exciting battles with powerful giant bosses!©2022 EK GAMES CO., LTD. All Rights Reserved.