• فارسی
  • English

توضیحات اتصال کابل - فکری

بازی فکری که در آن باید کابل ها را کنترل کنید. منبع تغذیه ها را با به لامپ های همرنگ متصل کنید. گاهی اوقات باید با ترکیب دو یا چند منبع تغزیه مختلف، برای روشن کردن لامپ استفاده کنید.
  • قرمز + سبز = زرد
  • قرمز + آبی =بنفش
  • سبز + آبی =فیروزه ای
  • قرمز + سبز + آبی = سفید

کنترل بازی بسیار راحت است. کافیست المان مورد نظر را لمس کنید تا بچرخد. اگر توانستید تمامی لامپ ها را روشن کنید، به مرحله بعدی خواهید رفت.
در انتهای هر مرحله، یک ستاره برای اتمام مرحله، یک ستاره برای تمام کردن در زمان تعیین شده و یک ستاره برای حداقل میزان حرکت دریافت خواهید نمود. تنها باهوش ترین مغزها می توانند تمامی ستاره ها را دریافت نمایند.

The description of ?? Cable Connect - logic game

The gameplay is a little similar to plumber game. But instead of pipes you will handle cables. Connect power supllies with bulbs of the same color to light them. Sometimes you will need to combine two or even three power supplies to get different color and light non standard bulbs:
- Red + Green = Yellow
- Red + Blue = Purple
- Green + Blue = Cyan
- Red + Green + Blue = White
The control is easy, you just touch an element and it will rotate. You finish a level if you light up all the bulbs. For completing a level you can get three stars. One for completing the level, one for fitting in the time and one for fitting in the given amount of moves. Only the best brains will finish this game and get all the stars!