• فارسی
 • English

توضیحات ریاضیات

بازی ریاضی
ذهن و مهارت خودتان را در مبارزه با زمان تست کنید.
این نرم افزار یک بازی و یک راهنما برای روش های ریاضی موثر ذهنی است.

این برنامه به حافظه، توجه، سرعت، واکنش، منطق مغز و اصول روانشناسی کمک می کند و تمرینی برای مهارت های ذهنی مختلف است.
برنامه ای سرگرم کننده و لذت بخش برای کودکان و نوجوانان که آنها را برای آموختن ریاضی، هندسه، جبر و... علاقمند می کند.
 • یادگیری جمع
 • یادگیری تفریق
 • یادگیری ضرب (بازی های ضرب)
 • یادگیری بخش (نابرابری)
 • یادگیری به توان رساندن (مربع، مکعب)
 • یادگیری اعداد مربع
 • یادگیری ریشه
 • یادگیری درصد (درصد ماشین حساب)
 • یادگیری جدول ضرب
بازی های ریاضی:
 •  2 حالت و 16 نوع مختلف از اعمال ریاضی
 •  سیستم ارزیابی امتیاز و نمودار نتایج
 • به روز رسانی خودکار
 • 7 زبان ترجمه شده
 • در بازی آموزش ببینید و لذت ببرید.
تغییرات نسخه 7.15:
اشکالات برطرف شد

The description of Math games, Mathematics

Math games
Test your mind, skill and speed in the fight with time.
There are mathematical methods in just a 2 - 3 seconds multiply 11*83, 104*108, square 75, take the square root of 4489, divide 33126 by 5 and many others.
This application - a game and a guide which includes the most effective mathematical methods of mental arithmetic.

Brain games is based on principles of cognitive psychology to help you practice different mental skill: memory, attention, speed, reaction, concentration, logic and more.
Cool math Games is a brain-training, where logic & thinking & math meet fun ,enjoyment, amusement and lighthearted pleasure. In our Cool math Games App We will See How To play together. So Kids who play our Math Games learn multiplication, fractions, addition, geometry, algebra, problem solving and more!
Cool math games teach you multiply, divide, subtract and square at lightning fast speed.
Math games is a brain gym to reach their full potential.
Increase the result and feel confident in the standard tests: iq test, GRE, GMAT, ACT, MCAT, etc.
Cool math is rest and training. Spend your free time usefully! Good luck!
Maths Tricks:
- addition (plus);
- subtraction (minus);
- multiplication (multiplication games);
- division (inequality);
- exponentiation (square, cube);
- power of two;
- square numbers ending in 5;
- tough multiplication;
- square root (root);
- percentage (percentage calculator);
- multiplication table.
Math games:
- 2 modes and 16 different types of mathematical tasks (separate operations, combinations thereof or all at once);
- adaptive difficulty progression to ensure your experience is challenging;
- rating system of evaluation and graphs of results;
- auto update due to which there are new - lessons and exercises;
- translated to 7 Languages.
Train, play and have fun! Mathematics - it's just! Let's go!

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی آموزشی جدید بیشتر»