• فارسی
  • English

توضیحات حماسه معدن

ماموریت شما این است که تمام راه را به مرکز زمین حفر کنید و دوستان خود را از فاجعه وحشتناک نجات دهید. اما صبر کنید، چه چیزی در آن تاریکی شما را تماشا می کند ؟؟؟
در بزرگترین معدن جهان چگونه الماس پیدا کنیم؟ کدام بهتر است؟ از روستای قدیمی به شما کمک می کنند.

دیوارها را می توان با استفاده از یک اسید حل کرد و با جادو ذوب و منجمد کرد. نکته اصلی این است که سنگهای پرواز دیوارها می توانند منابع ارزشمندی را از بین ببرند.
 
در این بازی شما به درستی سازماندهی ذوب منابع را برای فروش با سود انجام می دهید. به خاطر داشته باشید که برای ارتقاء توانایی های به منابع نیز نیاز است. عکس العمل خوب شما مهارت بسیار ارزشمندی در این بازی است، اما توانایی شما برای کسب درآمد همراه با صبر و عقل نیز لازم است.

ویژگی های بازی Epic Mine - حماسه معدن:
  • گیم پلی ساده و لذت بخش
  • بازی فقط با یک دست آسان و کنترل با نوک انگشت
  • کشف معادن متروکه
  • گنج پیدا کنید
  • جمع آوری 50 قطعه، فقط به آن فکر کنید
  • ریس ها را شکست دهید
  • توانایی های خود را ارتقا دهید
تغییرات نسخه 1.8.6:
رفع اشکال

The description of Epic Mine

Your mission is to dig all the way to the center of the Earth and save your bearded friends from terrible disaster. But... wait! What is watching out there in the dark??? Get the TNT ASAP!

The deeepest mine in the world
How to smelt bismuth? How to find diamonds? Which pickaxe is better? The dworfs from old village is here to help you to learn the ropes of minecraft.

Simple and enjoyable gameplay
• Play easy with only one hand! Finger-tip control
• Explore abandoned (it's not for sure) mines and catacombs
• Find treasure chests
• Collect pickaxes! 50+ pieces, just think of it
• Defeat bosses!
• Upgrade your abilities!

Physical destruction of walls
The walls can be broken using a pickaxe, dynamited, dissolved in acid, melted and frozen with magic. Main thing is that the flying rocks of the walls can drop valuable resources.

In this game you're going to properly organize the smelting of resources to sell at a profit. Keep in mind that resources is also needed to upgrade your abilities! Your good reaction is very valuable skill in this game, but your ability to earn money coupled with patience and intellect is necessary as well.

What is trapped inside the Earth? The Hell? Only Devil knows. And everyone, who pass the Epic Mine to the end.

We really hope you like our game!