• فارسی
  • English

توضیحات کلمه ذهن

بازی در شروع بسیار ساده است اما به سرعت چالش برانگیز خواهد شد. کلمات مخفی را بیابید، انگشت خود را روی آنها بکشید و فرو ریختن پازل را ببینید.
بازی برای 15 زبان مختلف طراحی شده و 580 مرحله برای هر زبان وجود دارد. از معلومات زبان خود استفاده کنید و مراحل مختلف را پشت سر بگذارید.
تغییرات نسخه 1.47.0:
اکنون می توانید آمار بازی خود را ردیابی کنید و برای رسیدن به نقاط عطف جوایزی کسب کنید! ببینید چند پازل می توانید حل کنید یا خودتان را به چالش بکشید تا کلمات پنهان را پیدا کنید.

The description of WordBrain

It starts very easy but gets challenging quickly. Find the hidden words, slide your finger over them, see the puzzle collapse. Do it all in the correct way and order and you will be able to clear the grid.
The game features 15 languages and there are 580 levels per language! Even the smartest word game enthusiasts will have a real challenge to complete this game. In fact: only very few have!
---------
Sometimes there are reviews and emails about levels that seems impossible to solve. THESE ARE NOT BUGS but rather a part of the challenge with the game!
If you are not carefully solving the puzzle in the right order, including the right letters for each swipe it might end up being insolvable when only one or a few words remains. In that case, just restart that level and try to solve it in the right order. Think carefully for each swipe. This is actually the real challenge with WordBrain. ALL LEVELS ARE SOLVABLE!