• فارسی

توضیحات خود ارزیاب سلامت میانسالان

نرم افزار خود ارزیاب سلامت نرم افزاری جهت ارزیابی سلامت زنان و مردان بین 30 تا 59 سال می باشد این نرم افزار شامل مجموعه ازمون هایی جهت سنجش و ارزیابی سلامت فرد میباشد همچنین بخشی جهت نگه داری سوابق پزشکی کاربران در نرم افزار وجود دارد بدین ترتیب کاربران میتوانند پرونده پزشکی خود را در بخش مربوط ایجاد و نگهداری کنند.

The description of Khodarzyabi

??? ????? ??? ?????? ????? ??? ?????? ??? ??????? ????? ???? ? ????? ??? 30 ?? 59 ??? ?? ???? ??? ??? ????? ???? ?????? ????? ???? ??? ???? ? ??????? ????? ??? ?????? ?????? ???? ??? ??? ???? ????? ????? ??????? ?? ??? ????? ???? ???? ???? ????? ??????? ???????? ?????? ????? ??? ?? ?? ??? ????? ????? ? ??????? ????

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار سلامت و تناسب اندام جدید بیشتر»