• فارسی
  • English

توضیحات برینلی - کمک تکالیف

در انجام تکالیفتان به کمک نیاز دارید؟ سوالتان را اینجا ارسال کنید و تنها ظرف چند دقیقه جواب دقیق را از یک دانش آموز دیگر دریافت کنید. برینلی بزرگترین جامعه ی یادگیری اجتماعی است. هر ماه شصت میلیون دانش آموز به برینلی اعتماد می کنند و با برینلی درس می خوانند. درسته،شصت میلیون شریک در درس خواندن تا به شما در هر درس مدرسه کمک کنند، مانند ریاضی، علوم، انگلیسی، زبان های خارجه و خیلی بیشتر.
  • رایگان-برینلی کاملا رایگان است.
  • 24 ساعت شبانه روز ،هفت روز هفته! دسترسی نامحدود در هر مکان و هر زمان
  • خیلی سریع همراه با جواب های با کیفیت - سوال ها در عرض چند دقیقه پاسخ داده می شوند و توسط مدیران بررسی می شوند.
  • دانش خود را به اشتراک بگذارید - نکته به دست بیاورید و با کمک کردن به دانش آموزان دیگر رتبه بگیرید.
  • همه یک چیزهایی میدانند! دانشی که به سختی به دست اورده اید را با  جواب دادن سوال دانش اموزان با دیگران به اشتراک بگذارید. هرچه بیشتر جواب دهید، امتیازهای بیشتری می گیرید.
با برینلی شما می تواند سوال بپرسید، جوابها را جستجو کنید، برای امتحان ها آماده شوید، مقاله و تحقیق در مورد موضوعات زیر پیدا کنید: ریاضیات، تاریخ، انگلیسی، زیست شناسی، شیمی، فیزیک، مطالعات اجتماعی، جفرافیا، سلامت، هنر، تجارت، کامپیوتر و تکنولوژی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی و زبان ملل!
برینلی تمام سطوح تحصیلی را زیر پوشش دارد: ابتدایی، متوسطه، دبیرستان و کالج.
جامعه یادگیری ما قابل اعتماد است - کیفیت جواب ها و توضیحات توسط یک تیم اختصاصی از مدیران چک می شود.
تغییرات نسخه 5.202.0:
ما دائماً برنامه خود را به روز می کنیم تا آن را برای شما بهتر کنیم، مطمئن شوید که در آخرین نسخه هستید.

The description of Brainly: Homework Help

Need homework help? Post your question on Brainly and receive a clear answer from another student within minutes!

Brainly is the world’s largest social learning community! 60 million students trust and study with Brainly every month. Yup, that’s 60 million study partners to help you with any school subject, such as Math, Social Studies, Science, English, Foreign Languages and many more.

• Free - Brainly is 100% free of charge!
• 24/7 - Unlimited access, anywhere, anytime
• Superfast, Quality Answers - Questions are answered within minutes & monitored by moderators
• Share Your Knowledge - Earn points and gain ranks by helping other students

Everyone knows something! Share your hard earned knowledge by answering questions for other students. The more you answer, the more points you get. Gain ranks from Beginner to Genius that give you instant Brainiac cred.

With Brainly, you can ask questions, search for answers, prepare for exams, essays and research in the following subjects - Mathematics, History, English, Biology, Chemistry, Physics, Social Studies, Advanced Placement AP, Geography, Health, Arts, Business, Computers and Technology, French, German, Spanish, and World Languages! Plus, special sections featuring prep questions for SAT and PSAT exams!

Brainly covers education levels, such as elementary school, middle school, high school and college. Our learning community is reliable - the quality of answers and explanations are ensured by a dedicated team of moderators that check all content on a daily basis.

Don’t forget to check out the reviews. The Brainly app has over 75,000 5-Star reviews!

Where else can you find us?
www.Brainly.com
Instagram @Brainly
Facebook @BrainlyGroup