• فارسی

توضیحات استخاره با قرآن کریم

نرم افزار استخاره با قرآن کریم و مشاهده نتیجه استخاره همراه با آیه مورد نظر و ترجمه آیه و شرح برای معامله و ازدواج و ...
تغییرات نسخه 1.7:
تغییرات در برنامه

The description of Estekhareh

نرم افزار استخاره با قرآن کریم و مشاهده نتیجه استخاره همراه با آیه مورد نظر و ترجمه آیه و شرح برای معامله و ازدواج و ...