• فارسی

توضیحات سخنان بزرگان

این نرم افزار بانک جامع سخنان بزرگان دنیا کی باشد که بیش از 20 هزار سخن وجود دارد که قابلیت جستجو و لیست بزرگان وجود دارد.

The description of Elders Speak

این نرم افزار بانک جامع سخنان بزرگان دنیا کی باشد که بیش از 20 هزار سخن وجود دارد که قابلیت جستجو و لیست بزرگان وجود دارد