• فارسی
 • English

توضیحات تایمشیت - جدول زمانی

تایمشیت یا جدول زمانی، راه حلی آسان برای ذخیره ساعت های کاری، محاسبه حقوق و ارسال آن به کارفرما برای دریافت حقوق.

تکنسین ها و کارفرماها می توانند نگاهی به زمان کار هر مشتری خود بیاندازند. فروشندگان می توانند، لیستی از مسافت پیموده شده را به دست می آورند و در بالای آنها یک برگه کاری برای هر مشتری دریافت کنند.

ویزگی های نرم افزار Timesheet - تایمشیت:
 • افزودن راحت امکان ثبت زمان
 • امکان ویرایش، حذف یا کپی
 • مشاهده زمان بر اساس روز، هفته، نصف ماه، ماهانه و سالانه
 • مشاهده اطلاعات بر روی تقویم
 • امکان فیلتر کردن زمان بر اساس وضعیت، پروژه یا مشتری
 • امکان انتخاب مشتری از شماره ها
 • گرفتن خروجی زمانی در فرمت های مختلف
 • دارای امکان پشتیبان گیری خودکار
 • امکان قرار دادن رمز عبور برای مشاهده
 • پشتیبانی از واحدهای ملی کشورهای مختلف
تغییرات نسخه 13.5.15-inApp:
# رفع: در چندین پروژه فیلتر کنید
# رفع: هزینه و مسافت پیموده شده در پروژه هزینه ثابت را حذف کنید
# افزودن: تاریخ پیش‌فرض، مقدار زمان
# افزایش: مقدار شکست را برای 4 رقم مجاز کنید

The description of Timesheet

Timesheet is an easy solution to keep track your working hours, calculate salary, send timesheet to manager and invoice clients.


Worker and service technician keep an eye on thier customer-working-time. Sales men get a mileage list by the way and on top they get a work hour sheet per client.This version is in-app purchase:
1. Export report in csv, html and excel
2. Unlimited creating invoice

Report bugs or request features:
https://worktime.uservoice.com


Time track
• Add time record easily
• Add time record by punch in, punch out and pause
• Update, delete and copy time record
• View time record in yearly, monthly, semimonthly, biweekly, weekly and daily
• View time record by calendar
• Filter time record by status, project and client
• Time record status: open, follow up, invoiced and paid
• Auto overtime calculation

Project
• Support multiple jobs and clients
• Choose clients from phone contacts
• Default start time, end time and breaks
• Round time to 3, 5, 6, 10, 15, 30 or 60 minutes
• Daily/weekly overtime

Expense
• Register expense category, amount, date and note
• Register mileage, rate, date and note
• Show expense with time in report and invoice

Export
• Customize report fields
• Report in Microsoft Excel (XML), HTML and CSV
• Save report in SDCard or by Email

Invoice
• Create invoice in PDF
• Customize invoice fields
• Invoice # in letter and number
• Customize tax name and rate
• Partial paid

Charts
• Bar chart with monthly amount
• Line chart with monthly amount

Settings
• Support your country currency (41)
• Password protection
• Auto default value
• Configurable first day of the week, biweek and month
• Support hour in decimal or hours:minutes format
• Support time in 24 hour or AM/PM format
• Support date in various formats

Database
• Auto backup database to SD card or Dropbox™ when exit the app
• Manual backup database to SD card, Dropbox™ and Google Drive™
• Restore database from SD card, Dropbox™ and Google Drive™
• Email database
• Clean all time records

Available languages (more coming soon)
• English, 中文, Deutsch (Johann), Español (Toni Rubio), Dansk (Lars Schilling), Nederlands (Albert Maat), Italiano (Massimiliano), Brazilian Portuguese (Fernando Araujo), Français (Jerome Cavallo, Jean-Marie), Bosanski (Dženana Šabeta), Norsk (Stian Pareliussen), Русский (Victor Andura), Svenska (Tommy Bruzell), Magyar (Tommy Bruzell)

※ We’d greatly appreciate your help with the translation of timesheet app.
※ This version has most functions without advertising, please upgrade/purchase export and invoice features to support our improving works.
※ If you like the app, then please give us a good rating as the driving force behind our continued development.
※ Since it is not easy conversation in the market review, if you have any suggestions or questions please mail to our mailbox directly. For market reviews, please just leave your rating and cheers, thanks again.

Use timesheet as a work time, work hour, working hours, time recorder, time tracker, work clock, time clock, punch clock, time keeper, time logger, time card, time management, worksheet, timetracker, timesheets or a easy solution for tracking time and invoice clients.