• فارسی
  • English

توضیحات فندک مجازی

با استفاده از این نرم افزار، موبایل یا تبلت خود را به یک فندک تبدیل کنید!
با انگشت خود یا تکان تکان دادن موبایل، سر فندک را باز کنید و همانند فندک واقعی با چخماق، جرقه زده و فندک را روشن کنید. با تکان دادن موبایل، آتش فندک نیز تکان خواهد خورد. با چرخاندن موبایل ببینید چگونه شعله حرکت را دنبال خواهد کرد.
اگر از روشن بودن آتش خسته شدید، با انگشت خود یا تکان تکان دادن موبایل، درب فندک را ببندید.
تغییرات نسخه 2.7:
photo برای ایجاد فندک های سفارشی از عکس خود استفاده کنید
color رنگ روشنایی آتش خود را انتخاب کنید
🎸 اضافه شده "حالت کنسرت"
✔️ 12 تم رنگی جدید برای سبک تر (جمجمه، اختاپوس، عنکبوت و موارد دیگر):
دانلود نرم افزار: