• فارسی
  • English

توضیحات فندک مجازی

با استفاده از این نرم افزار، موبایل یا تبلت خود را به یک فندک تبدیل کنید!
با انگشت خود یا تکان تکان دادن موبایل، سر فندک را باز کنید و همانند فندک واقعی با چخماق، جرقه زده و فندک را روشن کنید. با تکان دادن موبایل، آتش فندک نیز تکان خواهد خورد. با چرخاندن موبایل ببینید چگونه شعله حرکت را دنبال خواهد کرد.
اگر از روشن بودن آتش خسته شدید، با انگشت خود یا تکان تکان دادن موبایل، درب فندک را ببندید.
تغییرات نسخه 2.7:
issue شماره اجازه Android 10 (Q) برطرف شد
photo برای ایجاد فندک های سفارشی از عکس خود استفاده کنید
color رنگ روشنایی آتش خود را انتخاب کنید
🎸 اضافه شده "حالت کنسرت"
✔️ 12 تم رنگی جدید برای سبک تر (جمجمه، اختاپوس، عنکبوت و موارد دیگر)

The description of Virtual Lighter

Thanks to "Virtual lighter" you can make your phone to simulate the action of metal cigarette lighter.
Open the cap of the lighter using your finger or just shake your phone. Top lid will be opened. Then strike the stone wheel as if you were doing it with a real lighter. The spark will appear under the flint. It will light the wick. If you don't manage to make the fire for the first time, don't worry. Try again. Finally the lighter will be started. The flame will react on the movement of your phone. Try to tilt the phone and observe how the flame follows the movement of the phone. If you want to stop the fire, close the top cap with your finger or shake the phone. You can also blow towards the fire to put out the flame. (To use the feature that stops the flame by blowing, you have to turn it on in the settings).
Additionally you can turn on torch mode feature, which will start the flash of the camera every time the flame of the lighter is created. Check this setting at night and check the realistic effect it gives.
Surprise your friend next time he asks you to light on his cigarette. Present him your virtual lighter. Realistic movement of the flame and the casing will shock your friends.
This application can also replace the real lighter on the concert or on a romantic date.
Main features:
- Realistic action of the casing and the flame.
- Putting out the flame by blowing towards the phone.
- Torch mode.
- Realistic sound.