• فارسی
  • English

توضیحات دختران تمیز کردن خانه شاهزاده

شاهزاده خانم شیرین با موهای بلند آبی، خانه بزرگ خود را دوست دارد و تمام تلاش خود را برای محافظت از خانه کرده است. بنابراین، می توانید به او در نظافت اتاق شاهزاده خانم به شرح زیر کمک کنید: پاکسازی اتاق خواب؛ پاکسازی حمام؛ پاکسازی سالن؛ تمیز کردن آشپزخانه. شما می توانید در اتاق شاهزاده خانم یا قلعه با تمیز کردن، مرتب سازی، تزئین اتاق و نوسازی لذت ببرید. دختران، به این شاهزاده خانم کوچک کمک کنید تا قصر کثیف اما رویایی را پاکسازی کند. اکنون حمام را تمیز کنید و با مرتب سازی، نوسازی و تزئین در زیبایی خانه به شاهزاده خانم کمک کنید.

ویژگی های بازی Princess Home Girls Cleaning – Home Clean up - دختران تمیز کردن خانه شاهزاده:
  • خانه کثیف را تمیز کنید و به ماجراهای جدید بروید
  • قلعه شاهزاده خانم برف کثیف است. به او کمک کنید تا خانه ذا مرتب و اتاق ها طراحی را تعمیر کند
  • حمام بسیار کثیف است. وان را با حباب های صابون پاک کنید. وای شاهزاده خانم در وان تمیز آب بازی می کند
  • این بازی شامل: تمیز کردن اتاق، تمیز کردن حمام، تمیز کردن خانه شیرین، تمیز کردن خانه هندی، نظافت خانه های بزرگ، پاکسازی منزل، تمیز کردن خانه دختران، پاکسازی ... از آن لذت ببرید

The description of Princess Home Girls Cleaning – Home Clean up

Sweet princess with blue long hair loves her big house, and has tried her best to protect the house. So baby girl, can you help to princess room cleaning as the following: Bed Room Cleanup; Bathroom Cleanup; Hall Cleanup; Kitchen Cleanup? Little helper, clean house now. you can have big home cleanup in this princess room or castle or house with home cleaning, tidyup, room decorating and renovating. Girls, help this little princess to cleanup her messy but royal dream home palace in our girls cleanup game! Do the bathroom clean up now.Arrange, tidup, renovate, vacuum, wash, wipe, clean up, fix and decorate it beautifully in the princess game, home cleanup game, princess salon game and kids clean games.

Girls Cleanup and Tidy Up Game Features:

1.All girls have the princess dream.Play messy house clean and go on new home adventures for kids! Be the house cleaner and clean house in the royal castle! The princess’s castle is full of white snow, cold ice and messy dirt. Help her to fix house, clean home, tidy bedroom, and design room to get house cleaning skills in the girl clean tidy game.
2.Messy monster here, you need the housework help! Sweet baby, tidy bedroom first! Clean up by dusting, mopping, arranging things like pink pillow, her toys, wiping walls and all the dirt. Amazing! You recover the pink princess dream house!
3.Tidy up girls house like princesse bedroom and make girl clean! Look at your princess vacuum, royal dryer, princess pink wardrobe with shining and glitter dresses, such a dream house for every princesses girls.
4.Girls, the bathroom is so messy. Opruimen the bathtub with soapy bubbles. Wow! The princess is playing water in the clean bathtub, is this princess salon spa game?
5.Fix the toilet. Don’t get your baby toilet so stinky! Clean the messy monster make your toilet cleaning again.
6.Everything is messed up in the hall. Please help princess to the housework help. Let's clean tidy it. Vacuum house to make floor shining. Such a fun princess games!
7.Such a cute piano! Fix it and then play piano for every children in our girls cleanup game.
You can get all house cleaning skills in the amazing girl clean game.
8.New ménage! Royal kitchen needs your house keeping. Sweet baby, help the magic princess clean the princess room. That is real housework help!
9.Clean the freezer! Clean out the messy fridge and put the groceries away with sweet baby girls. Baby girls, be sure keeping princess kitchen cleaning and tidy.
10.This girl clean game includes: Room Cleaning, Bathroom clean up,Cleaning Home Sweet home, Arrange home game, Indian Home Cleaning, Cleaning Game For Girls, Big House Cleaning, Home Cleanup, Girls House Cleaning, My House Cleanup. Have tons of fun playing the best cleaning games for girls and boys!
11.Girls house clean is the best fun cleaning game with Princess for all the girls out there! Have fun in our kids cleen games.

Play this Princess Home Cleaning – House Clean Games to learn house cleaning skills and girl clean in the girly cleaning games.

Every girl has pink princess dream. It’s time to download this cleanup games and house cleaning app for girls to enjoy the best girls cleanup game ever created!

ABOUT FunPop
FunPop are specialize in kid’s games on mobile platform. We are aiming to provide innovative & educational game for the whole family. We help them to learn the basic life skills and good habits through our games.
Visit us: http://www.funpop.com.cn
Watch us: https://www.youtube.com/c/FunPopMedia

CONTACT US
Let us know what you think! Questions? Suggestions? Technical Support? Contact us 24/7 at contact@funpop.com.cn

مشابه ها‎

توصیه دیگران

نرم افزار آموزشی جدید بیشتر»