• فارسی
  • English

توضیحات قطب نما

این یک برنامه قطب نما است، که شمال مغناطیسی  را پشتیبانی می کند. علاوه بر این، مختصات مکان فعلی را نشان می دهد، که می توانند کپی، به اشتراک گذاشته شده و برای سایر برنامه ها ارسال شوند.

علاوه بر این، این قطب نما قدرت میدان مغناطیسی را نشان می دهد، که در هنگام جستجو برای مداخلات مفید است. دقت سنسور قطب نما را می توان در تنظیمات تنظیم کرد. علاوه بر این، این قطب نما برای نمایشگرهای با وضوح بالا بهینه شده است.

مهم:
برای اطمینان از صحت این قطب نما، سنسورها را در دستگاه خود کالیبره کرده و آن را از میدان های مغناطیسی دور نگه دارید. علاوه بر این، هنگام استفاده از این قطب نما دستگاه خود را مانند صفحه نمایش مکانیکی روی زمین صاف کنید و صفحه نمایش آن را به سمت آسمان قرار دهید.

The description of Compass

This is a compass app. It supports magnetic and true north. Furthermore, it shows the current location coordinates, which can be copied, shared and send to other apps.

Additionally, this compass shows the magnetic field strength, which is helpful when searching for interferences. The precision of the compass sensor can be adjusted in the settings. Moreover, this compass is optimized for high resolution displays.

Important:
To make sure this compass is accurate, calibrate the sensors in your device and keep it away from magnetic fields. Furthermore, when using this compass hold your device flat to the ground with the display facing the sky, like you would with a mechanical compass.