• فارسی
  • English

توضیحات تصویر آینه ای

تصویر را از گالری عکس انتخاب کنید و یا می توانید با دوربین یک عکس جدید بگیرید تا افکت آینه ای را بر روی آن اجرا کنید.
50 قاب بندی منحصر بفرد و 40 فیلتر عکس
عکس را در هر جهت تکان دهید تا افکت آینه را ویرایش کنید.
ویرایشگر عکس برای روشنایی، کنتراست، رنگ، اشباع رنگ و ...

امکانات نرم افزار Mirror Image - Photo Editor - تصویر آینه ای:
  • 15 افکت آینه ای
  • 37 افکت و فیلتر منحصر بفرد
  • ویرایش رنگ خودکار
  • کنتراست خودکار
  • گرید و کلاژ عکس خلق کنید

The description of Mirror Image - Photo Editor

Do you love mirror effect in photos? Do you love doing it on your own? If yes, download the free android app Mirror Image Photo Editor on your android device and start running a photo studio at your fingertips.

Mirror Image Photo Editor allows you to create mirror effect in your photos. You can create left-right, up-down, reflection, repeating as well as reflection style enabled photos with this photo editor app. Furthermore you can apply several photo effects and designer photo frames to these mirror photos for making them more attractive.

You can create photo grids and photo collages, Mirror Image Photo Editor provides you a great collage maker tool, which will let you to create beautiful photo collages and photo grids. Just select photos and app will give you hundreds of different collage layout and grid options. Create desired collages and grids.

Select photo from gallery or you can capture a new snap by camera for creating mirror effect,
Use left right mirror, repeat - 4, up down mirror, and reflect 4 reflections: the app will work as an expert photo editor,
50+ unique photo frames and around 40 photo filters,
Move the photo for editing the mirror effect as per direction,
Randomly apply mirror effect (reflection), filter effect, as well as you can add photo frame for creating a designer photo effects.

Share the square photo on Instagram, Facebook and Twitter.
Photo editor for brightness, contrast, tint, warmth, saturation, and auto color and auto contrast.
Mirror Image Photo Editor is everything that you would expect from a comprehensive photo editor.
15 Mirror Effect
Multiple image ratio, create square photos.
Contrast, Warmth, Brightness, Tint and Saturation editing tools
37 unique effects and filters
Auto color
Auto contrast.
Create photo grids and photo collages.
Hundreds of collage and grid layouts.
Tens of borders and frames
Vignette filters
301 stickers and clip arts
Add text and captions.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار عکاسی جدید بیشتر»