• فارسی

توضیحات تست شخصیت (شغل، همزاد)

همه ما به اين برنامه در هر شرايط و هر سني که باشيم نياز داريم.
اين تست معتربرترين و معروفترين تست دنيا مي باشد و
بر مبناي نتايج تحقيقات روانشناس مشهور سوئيسي، يونگ، شکل گرفت.
 • با کمي صرف وقت بهترين ها رو براي خود انتخاب کنيد.
 • مژده به علاقمندان برنامه: قابليت ذخيره نتايج تست به برنامه افزوده شد.
 • مژده به دوستان: برنامه به روز شد و اطلاعات کليه تيپ هاي شخصيت ي اضافه شد.
 • ديگر لازم نيست به موسسه ها کلي هزينه پرداخت کنيد.
بسياري از شرکت هاي مهم دنيا در زمان استخدام از اين تست استفاده مي کنند.
توضيحات برنامه:
افراد بر اساس 4 بعد(يونگ) زير در 16 تيپ شخصيتي طبقه بندي شده اند.
هر يک از ما در يکي از اين دسته ها قرار مي گيريم و بر اساس تيپ شخصيتي
که در آن قرار گرفته ايم به بهترين اطلاعات زير دست مي يابيم

 1. بهترين شغل مناسب ما
 2. تيپ شخصيتي که بهترين رابطه را با آن برقرار خواهيم کرد
 3. نقاظ ضعف ما در کار
 4. نقاط قوت ما در کار
 5. در چه شرايط محيطي مي توانيم بهتر کار کنيم
 6. افراد مشهور در دنيا که نزديک به تيپ شخصيتي ما هستند
 7. بهترين تفريحات در اوقات فراغت براي ما
 8. شناسايي اينکه ما با دنيا چگونه تبادل و تعامل مي کنيم
 9. انرژي خود را به کجا هدايت مي کنيم
اين تست بر اساس 4 بعد شخصيتي انسان مي باشد.
 1. درون گرا (I) – برون گرا (E): اين بعد بر مبناي چگونگي برخورد و تعامل ما با دنيا و اينکه انرژي مان را متوجه کجا مي کنيم و از کجا انرژي مي گيريم، تعريف شده است.
 2. شمي (N)- حسي (S): اينکه اغلب به چه نوع اطلاعاتي توجه مي کنيم و چگونه آنها را بدست مي آوريم، اين بعد را مشخص مي کند.
 3. احساسي (F)- فکري (T): بر اينکه چگونه اطلاعات خود را پردازش مي کنيم و چگونه تصميم مي گيريم، دلالت دارد.
 4. ملاحظه کننده (P)- داوري کننده(J): اينکه ما ترجيح مي دهيم
در شرايط سازمان يافته و با ساختار فعاليت کنيم يا استقلال بيشتري داشته باشيم، تعيين کننده اين بعد است.
هم چنين با اين تست مي توانيد با نقاط ضعف و قدرت
دوستان و همسر خود بيشتر آشنا شويد و با شناخت بهتري
که از هم پيدا مي کنيد روابط مستحکم تري ايجاد کنيد

The description of Teste Shakhsiat

همه ما به اين برنامه در هر شرايط و هر سني که باشيم نياز داريم.
اين تست معتربرترين و معروفترين تست دنيا مي باشد و
بر مبناي نتايج تحقيقات روانشناس مشهور سوئيسي، يونگ، شکل گرفت.
*** با کمي صرف وقت بهترين ها رو براي خود انتخاب کنيد.
*** مژده به علاقمندان برنامه: قابليت ذخيره نتايج تست به برنامه افزوده شد.
*** مژده به دوستان: برنامه به روز شد و اطلاعات کليه تيپ هاي شخصيت ي اضافه شد.
*** ديگر لازم نيست به موسسه ها کلي هزينه پرداخت کنيد.
بسياري از شرکت هاي مهم دنيا در زمان استخدام از اين تست استفاده مي کنند.
توضيحات برنامه:
افراد بر اساس 4 بعد(يونگ) زير در 16 تيپ شخصيتي طبقه بندي شده اند.
هر يک از ما در يکي از اين دسته ها قرار مي گيريم و بر اساس تيپ شخصيتي
که در آن قرار گرفته ايم به بهترين اطلاعات زير دست مي يابيم
1- بهترين شغل مناسب ما
2- تيپ شخصيتي که بهترين رابطه را با آن برقرار خواهيم کرد
3- نقاظ ضعف ما در کار
4- نقاط قوت ما در کار
5-در چه شرايط محيطي مي توانيم بهتر کار کنيم
6- افراد مشهور در دنيا که نزديک به تيپ شخصيتي ما هستند
7- بهترين تفريحات در اوقات فراغت براي ما
8- شناسايي اينکه ما با دنيا چگونه تبادل و تعامل مي کنيم
9-انرژي خود را به کجا هدايت مي کنيم
اين تست بر اساس 4 بعد شخصيتي انسان مي باشد.
1- درون گرا (I) – برون گرا (E): اين بعد بر مبناي چگونگي برخورد و تعامل ما
با دنيا و اينکه انرژي مان را متوجه کجا مي کنيم و
از کجا انرژي مي گيريم، تعريف شده است.
2-شمي (N)- حسي (S): اينکه اغلب به چه نوع اطلاعاتي توجه مي کنيم
و چگونه آنها را بدست مي آوريم، اين بعد را مشخص مي کند.
3- احساسي (F)- فکري (T): بر اينکه چگونه اطلاعات خود را پردازش مي کنيم
و چگونه تصميم مي گيريم، دلالت دارد.
4- ملاحظه کننده (P)- داوري کننده(J): اينکه ما ترجيح مي دهيم
در شرايط سازمان يافته و با ساختار فعاليت کنيم يا استقلال بيشتري
داشته باشيم، تعيين کننده اين بعد است.
هم چنين با اين تست مي توانيد با نقاط ضعف و قدرت
دوستان و همسر خود بيشتر آشنا شويد و با شناخت بهتري
که از هم پيدا مي کنيد روابط مستحکم تري ايجاد کنيد