• فارسی
  • English

توضیحات مدیر پول

مفیکس، اجازه دنبال نمودن دخل و خرج شما را برایتان فراهم می سازد. تمامی اطلاعات در فایل اکسل ذخیره شده و در هر دستگاهی قابل دسترس است.

همچنین می توانید از این برنامه برای مدیریت حساب خانه استفاده کنید.
هدف اصلی طراحی این نرم افزار، امکان نوشتن و مدیریت دخل و خرج در موبایل می باشد. تمامی گرافیک و گذارشات در کامپیوتر نیز قابل مشاهده است.
فایل اطلاعات در پوشه sd card/mofix/mofix.xlsx  ذخیره می شود.
تغییرات نسخه 4.60:
اشکالات برطرف شد
تماس بگیرید: pv@mofixapp.com

The description of Money Manager in Excel

Mofix allows to track your income and expense. All data are saved into Excel (xslx) files, that can be reached from any of your devices.
You are also able to use this application for you existing home Excel accounting.
The main idea behind this application to give an ability of quick fixation of your incoming and expense in your mobile device. All graphics and reports are created in Excel on desktop computers or similar.
Additionally you can:
- Read and parse SMS from your bank and add it to xlsx.
- Perform Dropbox, Google Drive synchronization.
All changes are stored on the device in sd card/mofix/mofix.xlsx file.
Application forum http://mofixapp.com/en