• فارسی
  • English

توضیحات جدول زمانی مفید

جدول زمانی مفید یک برنامه ساده و آسان برای مدیریت دوره ها و دروس است.
زندگی مدرسه خود را با استفاده از جدول زمانی مفید طراحی کنید.

امکانات بازی Handy Timetable - جدول زمانی مفید:
  • آسان برای استفاده
  • ساده برای تأیید ساعت هر کلاس
  • یادداشت ساده برای هر دوره
  • برنامه اختصاصی و امتحان هر دوره که می تواند ذخیره شود
  • از A و B جدا می شویم تا دو نوع جدول زمانی ایجاد کنیم
  • آزاد برای تعیین میزان هر دو هفته و دوره

The description of Handy Timetable

Handy Timetable is simple and easy application to manage courses and lessons.
Design your school life using Handy Timetable !!


★ Features ★
✔ Easy to use and intuitive interface
✔ Simple to confirm the class hour of each class
✔ Simple memo for each course
✔ Assignment and exam schedule of each course able to be stored
✔ Separating A and B we ek into making two kinds of timetable
✔ Free to designate the extent of both week and periods