• فارسی
  • English

توضیحات مکان یاب - ناوبری نقشه ها و نمای خیابان

از این مسیر یاب برای به دست آوردن موقعیت از در نقشه  شبکه استفاده می کند، به شما کمک می کند تا آزادانه بر روی نقشه های گوگل بروید و مسیرهای مورد نیاز خود را با به روزرسانی در ترافیک پیدا کنید.
این مسیر یاب در سرتاسر جهان کمک می کند و با استفاده از هر روش حمل و نقل حرکت می کند. این ناوبری نقشه آفلاین نیست و دستگاه باید به اینترنت وصل شود. این یک راهنمای مسیر است که به با آن مکان مورد نظر خود می رسید.

نقشه ها، پیمایش و مسیرها شما را قادر می سازد، که دوستان خود را پیدا کنید، دوستانتان را روی نقشه پیدا کرده و به دوستان خود اجازه دهید شما را پیدا کنند. این بهترین برنامه برای به اشتراک گذاشتن موقعیت مکانی شما با دوستان و یافتن آنها در نقشه است. اکنون می توانید مکان دوست خود را بر روی نقشه مشاهده کرده و همیشه با آنها در ارتباط باشید. بهترین ویژگی های با گوگل مپ یکپارچه شده اند تا نتیجه دقیقی کسب کنند. این مناطق ترافیکی را بر روی نقشه برجسته می کند و باعث صرفه جویی در وقت شما می شود.

ویژگی های متنوعی از جمله کوتاه ترین مسیر یاب، مسیر رانندگی، موقعیت مکانی فعلی، پیمایش، مسیرها، اشتراک گذاری مکان با دوستان و خانواده، سرعت سنج، محاسبه مسیر هنگام مسافرت، جهت قبله و قطب نما همه چیز را ساده و آسان کنید.
تغییرات نسخه 2.0.77:
- خرابی ها رفع شد

The description of GPS Route Finder : Maps Navigation & Street View

GPS Route Finder use GPS & Network to get your position on Earth Map, Helps you Navigate Freely on google maps and get you required directions with traffic updates.
Route Finder helps in Navigation on Maps.Travel around the world and navigate using any method of transportation. It is not offline map navigation but your device should connect to 3G, 4G or WIFI. It is a GPS route guide that you reach your desired location.

GPS , Maps , Navigation & Directions enable one to Find your friends, Locate your friends on a Map, Let friends find you. This is the best app to share your location with friends and find them on Map. Now you can view your friend's location on the map and get connected with them always. Google Maps best features are integrated in it to give you accurate result. It highlights Highly Traffic areas on Map and save your time.

With Variety of Features such as GPS shortest Route finder, Driving route , Current Location, Navigation, Directions, Sharing location with friends and family, Speedometer added to calculated speed while traveling, Qibla direction and Compass added to View Qibla, Street view, My Location & GPS co-ordinates on live maps show you real time location with 3D map view, Panorama 360 degree, Altitude meter & more - make everything simple and easy!

Note: Check the GPS & network is connected before you use this GPS tracker app.

GPS Route Finder Main Features are:

GPS Route Finder:

Allow user to find route to destination with one click. Route Finder Helps you to Find
distance and traveling time between start and ending location with shortest and easiest path available. Route Finder helps in Navigation on Maps.Travel around the world and navigate using any method of transportation.

My Current Location/ Mobile location:

helps you if you lost your way or forgot the address then you can see your current position and also allow to share your current location with anyone, GPS Route Finder allow user to `Share His Address` via any Social App, It will help them to find you easily.

Driving Route Finder:

Route planner for the bus, bikes and walking to any place. Helps to find the driving route between any two locations around the world. Just tap on the map to add end location, the driving route to your destination will be automatically figured out. Voice Navigation also Added.Get accurate driving route for wherever you want to go.

Favorite Places / Explore New Places:

User can Add any place to their favorite list . which later on can be re-visited or share with friends and family.You can search any places and add it by using search places feature.

View Friend Location:

Route Finder enable one to Find your friends, Locate your friends on a Map, Let friends find you via sharing your current location or friends share location with you. This is the best app to share your location with friends and find them on Map. Now you can view your friend's location on the map and get connected with them always.

GPS Nearby - Around me places :

quickly identifies your position and allows you to choose the nearest Bank, Bar, Gas Station, Hospital, TAMS, Airports, Post Office, Clubs, Mosques, Church's, Temples ,Hotel, Movie Theater, Restaurant, Supermarket, Theater and Taxi.

GPS Speedometer :

Now with Another new feature Speedometer , which allow user to track its speeds
at round time with our Speedometer feature.Speedometer has analog and digital meter
for user choice.You can get very accurate speed by using GPS Speedometer.

Qibla Direction :
Qibla Direction enable all Muslim user from round the world to find exact direction for
Qibla. This Qibla Finder new feature will show the course of Holy Kaaba with the help of its Unique and easy to use Qibla Compass.We wish this app will make your life better and more convenient :)