• فارسی
  • English

توضیحات کوئرا

یافتن بهترین جواب برای هر سوال.
یک سوال بپرسید و بهترین پاسخ را بگیرید.
مردم سراسر جهان برای اشتراک گذاری دانش خود، انجمنی بزرگ ایجاد نموده اند که در آن با پرسش و پاسخ در موضوغات مختلف سطح اطلاعاتی یکدیگر را افزایش می دهند.
در کوئرا از حرفه ای ها شامل فضانوردان، افسران پلیس ها، بازیگران، وکلا و ... اطلاعات گرفته و چیزهای مختلفی یاد بگیرید.

The description of Quora

Quora is a Q&A platform that empowers people to share and grow the world’s knowledge. People come to Quora to ask questions about any subject, read high quality knowledge that's personalized and relevant to them, and share their own knowledge with others. Quora is a place to share knowledge and better understand the world.

* Ask a question and get helpful answers
* Follow topics and browse quality content
* Learn from credible people with first-hand knowledge
* Answer questions and share your knowledge with the world

Have questions, problems, or feedback? Visit quora.com/contact