• فارسی

توضیحات روانشناسی زناشویی

برای شناخت و بهبود روابط با همسرتان به این برنامه احتیاج دارید!
در این برنامه به بررسی نکات آموزشی مربوط به زندگی زناشویی از جمله:
  • نقش اعتقادات مذهبی در روابط همسران
  • برقراری صلح با والدین همسرتان
  • خودآموز منت‌کشی از همسر
  • مردها را خوب بشناسید
  • مراقب باشید، دلزدگی زناشویی بیخ گوش شماست!
  • مردان جذب چه زنانی می شوند؟
  • ریشه شک به همسر را در خودتان پیدا کنید
  • این زنان مردان خود را دل سرد می کنند
  • با مرد بچه‌ ننه چه کنیم؟
  • اگر همسرتان تکراری شده این مطلب را بخوانید
و نکاتی از این قبیل پرداخته شده است.

The description of Psychology of Marriage

????????? ???????
Farsi Psychology of Marriage
Persian Psychology of Marriage
???? ????? ? ????? ????? ?? ??????? ?? ??? ?????? ?????? ????? !
?? ??? ?????? ?? ????? ???? ?????? ????? ?? ????? ??????? ?? ???? :
- ??? ???????? ????? ?? ????? ??????
- ??????? ??? ?? ?????? ???????
- ??????? ??????? ?? ????
- ????? ?? ??? ???????
- ????? ???????????? ??????? ??? ??? ?????!
- ????? ??? ?? ????? ?? ?????
- ???? ?? ?? ???? ?? ?? ?????? ???? ????
- ??? ???? ????? ??? ?? ?? ??? ?? ????
- ?? ??? ???? ??? ?? ?????
- ??? ??????? ?????? ??? ??? ???? ?? ???????
? ????? ?? ??? ???? ??????? ??? ???

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

نرم افزار سبک زندگی جدید بیشتر»