• فارسی

توضیحات تست خودشناسی - روان شناسی شخصیت

اين تست روانشاسي به شما مي گويد که ديگران در مورد شما چه فکر مي کنند؟!
در اين برنامه که در واقع يک آزمون خودشناسي است شما با شخصيت خود بيشتر آشنا مي شويد و مي توانيد بفهميد که ديگران شما را چگونه مي بينند.
تنها کافيست به 10 سوأل پاسخ بدهيد، در نهايت نتيجه آزمون روان شاسي براي شما مشخص مي شود.

The description of Personality Test

تست خودشناسي - روان شناسي شخصيت

اين تست روانشاسي به شما مي گويد که ديگران در مورد شما چه فکر مي کنند؟!

در اين برنامه که در واقع يک آزمون خودشناسي است شما با شخصيت خود بيشتر آشنا مي شويد و مي توانيد بفهميد که ديگران شما را چگونه مي بينند.

تنها کافيست به 10 سوأل پاسخ بدهيد، در نهايت نتيجه آزمون روان شاسي براي شما مشخص مي شود.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

نرم افزار شخصی سازی جدید بیشتر»