• فارسی
  • English

توضیحات برچسب های شخصی واتسپ

به عنوان برچسب واتسپ، هر تصویری را از تلفن خود ارسال کنید
تغییرات نسخه 1.20:
پشتیبانی از برچسب های متحرک را اضافه کنید

The description of Personal stickers for WhatsApp

Send any image from your phone as a WhatsApp sticker

WAStickerApps