• فارسی
  • English

توضیحات پاسخ دهنده خودکار

ارسال پاسخ پیام کوتاه خودکار، ارسال پیام زمانبندی شده، ارسال خودکار پیام و زمانبندی سایلنت همگی در یک نرم افزار.
هنگام حضور در جلسه، رانندگی کردن، خواب شیرین یا زمان های دیگری که نمی خواهید صدای موبایل شما را آزار دهد، این نرم افزار را فعال کنید تا به صورت خودکار به تماس ها و پیام ها پاسخ دهد.

ویژگی های نرم افزار Autoresponder + SMS Scheduler - پاسخ دهنده خودکار:
  • امکان تنظیم چند پیام برای ارسال خودکار پاسخ
  • امکان زمانبندی ارسال پاسخ به تماس ها و پیام ها
  • شامل لیست اضطراری از کسانی که می خواهید در هر صورت از آنها پیام و تماس دریافت کنید.
  • امکان تعیین متن اختصاصی برای اشخاصی خاص
  • تنظیم لیست سیاه برای اشخاصی که نمی خواهید جوابشان را بدهید.
  • امکان فعال کردن نرم افزار برای پیام کوتاه یا تماس و یا هر دو
تغییرات نسخه 7.5.3:
حذف شده توسط GOOGLE کار نمی کند!

The description of Autoresponder + SMS Scheduler

SMS Auto responder, SMS Scheduler, Auto SMS Sender,Silent Mode Scheduler - All-in-One app for all who have busy life style.

●●●SMS AUTO REPLY- SMS AUTO RESPONDER●●●
SMS Autoresponder for meetings, safe driving, good sleeping, etc. Just turn text auto responder on and it will run in the background and auto reply to calls and texts once phone in the silent mode.


✔ Able to setup multiple SMS auto responders for auto reply
✔ Recurring text auto responders activated at a specific day and time on a scheduled basis.
✔ Emergency list - a list of people whose phone calls you will receive any way
✔ Personalized list - a list of people whom you want to auto reply with personalized message
✔ Don't Auto Reply list - sms block auto reply- a list of people whose sms/calls, text auto responder won’t reply to
✔ You can set text auto responder to send only one auto reply to the same contact during status duration
✔ Set text auto responder only to auto reply calls / sms that is your contacts or non-contacts or both
✔ Set sms autoresponder to auto reply ONLY calls or ONLY texts or both
✔ Silent Mode Scheduler - set ringer mode to silent during status duration or set vibrate mode to silent or torn off both
✔Widget with quick text autoresponder overview


ALSO AutoResponder+SMS Scheduler Pro have
✔ Manual status – set default status and turn it on/off manually
✔ One touch ON / OFF widget
✔ Ability to add groups of recipients (no limits)
✔ Set alarm for the end of the status – good for “sleeping” status
✔ Support for Android 5.0 Lollipop
✔ ADS - FREE


★MEETING - Set “I am on the meeting” or “Go to meeting” auto responder busy message + Silent Mode

★DRIVE SAFELY - text android autoresponder will let people know (auto sms them) you're driving and will get back to them. Safe Drive Save Life!

★Listen to SMS, listen to TXT messages. Drive Safely when autoresponder reads text messages aloud and respond by SMS. Android Text to Speech (TTS) will speak your SMS while driving. Hands-free. Hear SMS, Hear TXTs, Hear text messages read aloud.

●●●SMS SCHEDULER - AUTO SMS SENDER ●●●

Auto SMS to preset list of contacts- use for, sms reminders (medicine, pill reminder, to do reminder), sms alert, alarm, auto notifications. Send kiss day and love auto sms, funny quotes, cool, motivation, romantic, good morning etc


✔Multiple SMS schedulers - multi sms send
✔ SMS scheduler - schedule your auto SMS to be send by date or week days
* multiple recipients can be chosen - bulk sms sending
* status bar notifications are triggered for sent messages and delivery reports
* history of sent and delivered messages is available (menu – “sent messages” screen
✔Customize your auto sms text.
✔Allow sending different sms types: send long sms, messages with picture (mms), repeat automated sms