• فارسی
  • English

توضیحات 300 تمرین - قویتر باش

این برنامه به شما امکان می دهد تا تمرینات خود را منظم کنید. این برنامه آموزش به شما امکان می دهد تا شکم خود را تقویت کرده و همچنین شکم خود را به شکل شش تیکه پهن کنید.

برنامه به گونه ای ایجاد می شود که می توانید بسته به سطح تمرین خود تمرین را شروع کنید و می توانید عضلات خود را بطور منظم توسعه دهید.

 ویژگی های نرم افزار 300 sit-ups abs workout. Be Stronger - تمرین - قویتر باش:
  • 21 برنامه تمرین
  • آمار سریع سطح متوسط ​​فعلی، برنامه فعلی، وضعیت و مدالهای شما
  • ویژگی یادآوری به شما کمک می کند تا یک تمرین را از دست ندهید
  • گرم کردن قبل از تمرین
  • امکان تغییر برنامه در یک جلسه آموزشی ناموفق
  • تمرینها به 21 برنامه از 0 تا 300 تحصن تقسیم می شوند. بسته به سطح آموزش خود برنامه مناسب را انتخاب کنید
  • توصیه می کنیم از چرخه پیچیده استفاده کنید. با ترکیب کلیه برنامه ها از چرخه (300 فشار یخ زده، 50 ضربه پیکر، 300 اسکوات) در زمان رکورد بدنی قوی و سالم به دست خواهید آورد
  • تنبل نشوید، تمرین کنید و سالم باشید

The description of 300 sit-ups abs workout. Be Stronger

The program 300 abs let you to systematize and help in your workouts.

The program 300 abs it is a complex of exercises thanks to what you can develop your abdominal muscles.

This program of training of a press let you to to strengthen the abs and also to pump up your belly in the form of "six pack", "heater" or "cells" provided regular training.

The program create such way that you can start workout depending of your training level and you can systematically develop your muscles.

The app includes next functionality:
- 21 workouts programme
- fast statistics (your current average level, current program, status and medals)
- backup and restore data to remote server
- the reminder feature helps you don't miss a workout
- a function of cloud storage data for easy storage and transfer of personal statistics
- warm-up before workouts
- a possibility to change a program in an unsuccessful training session
Workouts divided into 21 programme from 0 to 300 sit-ups. Choose the right program for you depending of your training level.
We recommend to use it in complex with the program from Be Stronger cycle. Combining all programs from the cycle (300 push-ups, 50 pullups, 300 squats) you will get a strong and healthy body in record time.
Do not be lazy, do workouts and be healthy!
The program is designed for lifting the torso or the leg raises - lying on your back
Rules of the program: before start training you should run the test. The purpose of the test is to determine the maximum number of cruciani (body lifting) at a time you can do. Now basis on the test result, select the programme and start training. Press the button after each set to trigger the timer for rest (have a rest recommended time or change in accordance with their feelings). Observe the mode of rest and proper nutrition.
Example: in the test you did 52 crunches. Choose from the list the program 51-60. Remember to have 2 days rest after the test to restore.
Be healthy and exercise!
There is an advertising in the application, you can turn it off using in application purchases.