• فارسی
  • English

توضیحات پیگیری کاهش وزن - وزن مناسب

نرم افزاری کاربردی برای بدست آوردن تناسب اندام و رسیدن به وزن دلخواه. اگر می خواهید وزن خود را کم کرده و چربی بدن خود را کاهش دهید، این نرم افزار گزینه مناسبی برای شماست.

روز به روز وضعیت خود را در این مسیر پیگیری کنید و با محاسبه معیار BMI نسبت چربی دور شکم و وزن نرمال خود را محاسبه نمایید. نرم افزار در نمودارهای گرافیکی با جزئیات کامل، میزان پیشرفت شما را نمایش خواهد داد.
تغییرات نسخه 2.52:
aktiBMI کاملاً جدید را امتحان کنید. 😘 جدید: رابط کاربری مدرن تر. کاهش وزن به صورت مرحله ای انگیزه های اضافی گزارش سلامت بهبود یافته و خیلی بیشتر...

The description of Weight Loss Tracker, BMI

OVERVIEW:
- Body weight tracker incl. targeting of your desired weight
- Body data tracker
- Professional BMI calculator and charts
aktiBMI is ideal for losing weight and perfect for dieting!
Continuously VERIFY THE SUCCESS OF YOUR DIET
+ + + + + + + + + + + + + + + +
You want to successfully lose weight and evaluate the success of your diet? The body weight diary is the right choice for you to complement typical diets. Day by day you can observe whether you are on track to reach your desired weight. aktiBMI calculator and weight diary continuously encourages you to further improve. With aktiBMI, losing weight will turn out to be fun!

The APP provides you with a detailed body weight diary including graphical statistics on your body weight improvements. When updating your body weight, the App will track and comment on your achievements and continuously encourage you to improve. With the BMI calculator you can easily calculate your BMI (Body Mass Index) and find out from graphical interpretations whether you are overweight, underweight or have normal weight.

aktiBMI is Ideal for the health conscious
KEEP YOUR BODY AT A GLANCE
+ + + + + + + + + + + + + + + +
For keeping your body at a glance, aktiBMI is the right choice for you! Our App provides you with detailed analysis’ of your physical constitution and the changes in your weight

aktiBMI is ideal for ATHLETES
KEEP TRACK OF YOUR BODY DATA
+ + + + + + + + + + + + + + + +
As anathlete you want to increase muscle mass and optimize your body weight? aktiBMIis ideally suited as a protocol for muscle building and weight gain. Reach your goals by tracking your body fat percentage, muscle mass and weight while setting new goals and keep improving